Latinské Výroky a citáty

A   B   C   D   E   F   G   H   Ch   I   L
M   N   O   P   R   S   T   U   V

výroky slávnych ľudí     výroky neznámych autorov     zoznam autorov     Povedali o ...

1. C. E. B. Q. (CINERES EIUS BENE QUIESCANT)
Nech jeho popol odpočíva v pokoji

2. C. F. C. (CONIUNX FACIENDUM CURAVIT)
Dala postaviť manželka
Antický nápis na stavbách

3. C. S. P. E. (CURAVIT SUA PECUNIA ERIGENDUM)
Dal postaviť z vlastných prostriedkov

4. CACATIO MATUTINA EST TAMQUAM MEDICINA
Ranná stolica je ako liek
Stolica v rannom čase, liek, ktorý pomôže ti zase
Stredoveké príslovie

5. CACATUM NON EST PICTUM
Našpinené nie je vymaľované

6. CADIT QUAESTIO
Otázka padá
Zmysel: niet o čom diskutovať

7. CADMEA VICTORIA
Kadrnovo víťazstvo
Má podobný význam ako Pyrrhovo víťazstvo, víťazstvo za príliš veľkú cenu: Pri obrane Téb padli v bratovražednom súboji dvaja vládcovia Téb Eteokles a Polyneikos. Kadmos bol bájny zakladateľ Téb

8. CAECA EST TEMERITAS, QUAE PETIT CASUM DUCEM
Slepá je odvaha, ktorá si volí náhodu ako vodcu
Seneca Mladší, Agamemnón

9. CAECI SUNT OCULI, CUM ANIMUS ALIAS RES AGIT
Slepé sú oči, keď sa duch zamestnáva niečím iným
Publilius Syrus, Myšlienky

10. CAECI HOC VIDENT
To vidia aj slepí

11. CAECUS NON IUDICAT DE COLORIBUS
Slepý nemôže posudzovať farby
Hovoriť slepému o farbách

12. CAELAVIT
Do kovu vytepal
Súčasť signatúry umeleckého diela

13. CAELESTI SUMUS OMNES SEMINE ORIUNDI
Všetci sme vzišli z božského semena
Lukrécius, O prírode

14. CAELI ENARRANT GLORIAM DEI
Nebesia rozprávajú o sláve Boha
Nebesá rozprávajú o Božej sláve
SZ, Ž 19(18),2

15. CAELI SICUT FUMUS LIQUESCENT ET TERRA SICUT VESTIMENTUM ATTERETUR, ET HABITATORES EIUS SICUT HAEC INTERIBUNT
Veď nebo sa ako dym rozplynie a zem sa sťa odev rozpadne, jej obyvatelia pomrú Nebesá sa rozplynú ako dym a zem sa zväčší ako rúcho, jej obyvatelia pomrú
SZ, Iz 51,6

16. CAELO TEGITUR QUI NON HABET URNAM
Nebesá prikryjú toho, kto nemá hrob
Lucanus, Farsalské pole

17. CAELO TONANTEM CREDIDIMUS IOVEM REGNARE
Verili sme, že na nebi panuje Jupiter hromovládca
Horácius, Ódy

18. CAELUM ET TERRA TRANSIBUNT, VERBA AUTEM MEA NON PRAETERIBUNT
Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú
Nebo a zem pominú, ale moje slová nepominú
NZ, Mt 24,35; Lk 21,33

19. CAELUM NON ANIMUM MUTANT, QUI TRANS MARE CURRUNT
Tí, ktorí sa plavia cez more, menia vzduch, nie ducha
Hus preletela more, a zostala husou Horácius, Listy

20. CAESAR AD RUBICONEM
Caesar pred Rubikonom
Prekročenie rieky Rubikon bolo pre Caesara závažným rozhodnutím, znamenalo začiatok občianskej vojny. Úslovie naznačuje vážne rozhodnutie

21. CAESAR, NON SUPRA GRAMMATICOS
Cisári, nevyvyšujte sa nad znalcov gramatiky
Keď cisár Tiberius nechcel uznať gramatickú chybu, ktorú urobil, a chcel ju uzákoniť ako pravidlo, predniesol jeden z prítomných uvedený výrok

22. CAESAREM DECET STANTEM MORI
Patrí sa, aby cisár zomrel postojačky

23. CAESAREM APPELLASTI? AD CAESAREM IBIS
Na cisára si sa odvolal, pôjdeš k cisárovi
NZ, Sk 25,12; slová rímskeho miestodržiteľa v Judei Festa (Festus), keď mu apoštol Pavol povedal, že sa proti falošnému obvineniu odvolal k cisárovi

24. CAESARI QUOQUE IPSI, CUI OMNIA LICENT, PROPTER HOC IPSUM MULTA NON LICENT
Samotnému cisárovi, ktorému je dovolené všetko, nie je z toho istého dôvodu mnohé dovolené
Seneca Mladší; Polybiovi o úteche

25. CAESARIBUS CENSUM SOLVITE, VOTA DEO
Cisárom odvádzajte dane, Bohu sľuby
Stredoveká parafráza Kristovej odpovede farizejom (Mt 22,21): Dajte cisárovi čo je cisárovo, a Bohu, čo je Božie

26. CAESARIBUS FAS EST FERRE DEOQUE SUA
Cisárom a Bohu sa patrí dávať to, čo im náleží
Parafráza Kristových slov z NZ, Mt 22,21

27. CALAMITAS VIRTUTIS OCCASIO EST
Nešťastie je príležitosťou na preukázanie statočnosti
Seneca Mladší, O prozreteľnosti

28. CALAMITOSUS EST ANIMUS FUTURI ANXIUS
Nešťastný je človek, ktorý má strach z budúcnosti
Seneca Mladší, Listy Luciliovi

29. CALCANDA SEMEL VIA LETI
Cestou smrti raz musí ísť každý
Horácius, Ódy

30. CALLIDUS OPPRIMITTUR, CUM CALLIDIOR REPERITUR
Skúsený dostane príučku, ak sa nájde bystrejší

31. CALUMNIA CONTURBAT SAPIENTEM, ET PERDET ROBUR CORDIS ILLIUS
Nátlak môže aj múdreho poblázniť a dar zmariť silu srdca jeho
Útlak aj z múdreho urobí blázna a dar ničí srdce
SZ, Kaz 7,7

32. CALVITIUM NON EST VITIUM, SED PRUDENTIAE INDICIUM
Plešina nie je chybou, ale znamením múdrosti

33. CAMELUS CORNU DESIDERANS ETIAM AURICULAS AMISIT
Ťava chcela rohy a prišla aj o uši

34. CAMPUS HABET OCULOS, SILVA AURES
Pole má oči, les uši
Aj steny majú uši
Zmysel: treba sa mať na pozore, keď ide o zachovanie tajomstva

35. CANDIDA PAX HOMINES, TRUX DECET IRA FERAS
Šľachetný mier pristane ľuďom, divoký hnev zveri
Ovídius, Umenie milovať

36. CANES PLURIMUM LATRANTES RARO MORDENT
Psy, ktoré najviac štekajú, málokedy hryzú
Pes, ktorý šteká, nehryzie

37. CANIMUS SURDIS
Spievame hluchým
Hádzať hrach na stenu, Hovoriť slepému o farbách
Parafráza Vergíliovho verša z Pastierskych spevov (Bukoliky)

38. CANINAE NUPTIAE
Psia svadba
Žiť psí život

39. CANIS A CORIO NUMQUAM ABSTERREBITUR UNCTO
Psa od mastnej kože nikdy neodoženieš
Zvyk je železná košeľa, Chodiac okolo močidla, nevyhneš sa nádche
Horácius, Satiry

40. CANIS ALLATRAT LUNAM, NON LAEDIT
Pes na mesiac šteká, nepohryzie ho
Pes, ktorý šteká, nehryzie

41. CANIS CANINAM NON EST
Pes psie mäso nežerie
Vrana vrane oči nevykole
Varro, O latinskom jazyku

42. CANIS CANISTRI MALUS EST CUSTOS
Pes zle stráži komoru
Cap záhradníkom

43. CANTABIT VACUUS CORAM LATRONE VIATOR
Pútnik s prázdnym vreckom si pred lupičom bude spievať
Kde nič nie je, ani smrť neberie
Vytrhni chlp z dlane, keď tam nie je
Juvenalis, Satiry

44. CANTAT AVIS QUAEVIS, SICUT ROSTRUM SIBI CREVIT
Každý vták spieva, ako mu narástol zobák
Hovor, ako ti narástol zobák

45. CANTILENAM EANDEM CANIS
Spievaš stále jednu pesničku
Melie si svoje
Terentius, Formio

46. CANTUS CYGNEUS
Labutí spev
Labutia pieseň
Cicero, Tuskulské rozhovory. Už v antike sa tradovalo, že labuť pred smrťou spieva. Odtiaľ metaforické označenie pre niečí posledný prejav alebo čin pred smrťou

47. CAPIAT QUI CAPERE POTEST
Kto to môže pochopiť, nech pochopí
Kto to môže pochopiť, pochop
NZ, Mt 19,12

48. CAPITA AUT NAVEM
Hlava, alebo loď Panna, alebo orol
Vyobrazenie na rube a líci rímskych mincí

49. CAPITI NIHIL PRODEST ATQUE AQUA FRIGIDA
Nič nepomôže hlave tak ako studená voda
Rada Aula Cornelia Celsa, rímskeho autora kníh o lekárstve z Augustovej doby, neskôr nazvaného Cicero medicíny

50. CAPIUNT VITIUM NI MOVEANTUR AQUAE
Stojaté vody smrdia

51. CAPTA AVIS EST MELIOR QUAM MILLE IN GRAMINE RURIS
Lepší vták zatvorený v klietke ako tisíc slobodných na poli
Lepší vrabec v hrsti ako holub na streche

52. CAPTATIO BENEVOLENTIAE
Získavanie priazne
Vynútený prejav priazne
Quintilianus, Základy rétoriky

53. CAPTIOSAE QUAESTIONES
Zradné otázky
Chytáky

54. CAPUT MUNDI
Hlava sveta
Označenie Ríma, stredu Rímskej ríše, neskôr kresťanského sveta

55. CAPUT NILI QUAERERE
Hľadať prameň Nílu
Pokúšať sa o nemožnú vec
V staroveku sa myslelo, že prameň Nílu nemožno nájsť

56. CAPUT REGNI
Hlava kráľovstva
Hlavné mesto kráľovstva
Okrem iného označenie Prahy v nápise na Staromestskej radnici

57. CARET PERICULO, QUI ETIAM CUM EST TUTUS, CAVET
Nebezpečenstvo nehrozí tomu, kto sa aj v bezpečí má na pozore
Publilius Syrus, Myšlienky

58. CARIOR HAUD EST RES, QUAM QUAE FUIT EMPTA PRECANDO
Nie je nič drahšie ako to, čo si si vykúpil prosbami

59. CARPAMUS DULCIA: NOSTRUM EST / QUOD VIVIS: CINIS ET MANES ET FABULA FIES
Užívajme sladký život, naše je to, čo žijeme, zostane z nás popol, tieň a spomienka
Persius, Satiry

60. CARPE OIEM
Užívaj dňa
Horácius, Ódy

61. CARPENT TVA POMA NEPOTES
Potomkovia oberú tvoje plody
Vergílius, Pastierske spevy (Bukolika)

62. CARPITE FLOREM / QUI, NISI CARPTUS ERIT, TVRPITER IPSE CADET
Odtrhnite kvet, ak ho neodtrhnete, zbytočne sám opadá
Ovídius, Umenie milovať

63. CARUM NEMO PUTET, CUIUS PRAESENTIA PUTET
Nikto si príliš necení toho, kto mu nevonia
Ryba a hosť na tretí deň smrdia

64. CARUS ERIT MINIME, QUI QUID SCIT, VENTILAT OMNE
Nikomu sa nezavďačí, kto všetko, čo vie, vytára
Čo nevie, to nepovie

65. CASEUS ET PANIS SUNT OPTIMA FERCULA SANIS
Syr a chlieb sú pravé jedlo pre zdravých
Stredoveké porekadlo

66. CASEUS ILLE SANUS QUEM DAT AVARA MANUS
Zdravý je syr, ktorý dáva lakomá ruka
Syr je vtedy dobrá vec, keď ho dáva lakomec
Podľa antickej salernskej školy je zdravé jesť syr len v malom množstve

67. CASTA AD VIRUM MATRONA PARENDO IMPERAT
Počestná žena vládne svojmu mužovi poslušnosťou
Publilius Syrus, Myšlienky

68. CASTA EST, QUAM NEMO ROGAVIT
Poctivá býva tá, ktorú nikto nechcel
Ovídius, Lásky

69. CASTA FUIT, DOMUM SERVAVIT, LANAM FECIT
Bola cnostná, starala sa o dom, priadla vlnu
Jeden z charakteristických rímskych náhrobných nápisov

70. CASTIGAT RIDENDO MORES
Smiechom karhá mravy
Nápis na parížskej Komickej opere

71. CASTIGO TE NON QUOD OOIO HABEAM, SED QUOD AMEM
Nekarhám ťa preto, že ťa nenávidím, ale preto, že ťa mám rád

72. CASUS DEMENTIS CORRECTIO FIT SAPIENTIS
Nešťastie bláznivého človeka je pre múdreho návodom na nápravu
Najlepšie sa poučíš na cudzích chybách

73. CASUS BELL!
Dôvod na vojnu

74. CATTORUM NATI SUNT MURES PRENDERE NATI
Mačatá sa kotia preto, aby chytali myši
Stredoveké porekadlo

75. CATTUS PISCARI NON VULT, SED PISCES CIBARI
Mačka nechce ryby loviť, ale žrať

76. CAUSA AEQUAT EFFECTVM
Príčina je úmerná následku
Zásada logiky

77. CAUSA CAUSARUM
Príčina príčin
Prapríčina

78. CAUSA LATET
Príčina je skrytá
Ovídius, Premeny

79. CAUSA PAUPERTATIS PLERISQUE PROBITAS EST
Príčinou chudoby mnohých ľudí je poctivosť
Curtius Rufus, Dejiny Alexandra Veľkého

80. CAUSA PERIT !USTA, SI DEXTERA NON SIT ONUSTA
Spravodlivá vec vychádza navnivoč, keď pravica nestíska mešec
Stredoveké úslovie o podplácaní sudcov

81. CAUSAE PERDUNTUR, QUAE PAUPERTATE GERUNTUR
Spory, ktoré vedie chudoba, bývajú prehraté

82. CAUSAM PECCANDI NIMIS ASPERE DOGMATA PREBENT
Dôvodom previnenia bývajú príliš tvrdé nariadenia

83. CAUTE SI NON CASTE
Obozretne, keď nie čestne

84. CAVE CANEM
Daj pozor na psa
Pozor, zlý pes!
Varovný nápis vo vestibuloch rímskych domov, ktorý sa našiel aj v Pompejach

85. CAVE TIBI A CANE MUTO ET AQUA SILENTE Stráň sa psa, ktorý nešteká, a tichej vody Pes, ktorý šteká, nehryzie, Tichá voda brehy my je

86. CAVE TIBI AB AQUIS SILENTIBUS
Maj sa na pozore pred tichou vodou
Tichá voda brehy my je

87. CA VEANT (VIDEANT) CONSULES, NE QUID DETRIMENTI RES PUBLICA CAPIAT
Nech sa konzuli starajú, aby štát neutrpel nijakú škodu
Právnická formula pre najzávažnejšie rozhodnutie rímskeho senátu

88. CAVENDUM EST NE MAIOR POENA QUAM CULPA SIT
Treba sa vyvarovať toho, aby bol trest väčší ako vina
Cicero, O povinnostiach

89. CEDENDO VICTOR ABIBIS
Ustúp a odídeš ako víťaz
Múdrejší ustúpi
Ovídius, Umenie milovať

90. CEDITE ROMANI SCRIPTORES, CEDITE GRAI NESCIO QUID MAIUS NASCITUR ILLIADE
Stíchnite, básnici rímski, Gréci. ustúpte z cesty, rodí sa báseň, čo možno prekoná Iliadu
Propertius, Básne; ocenenie práve vznikajúceho Vergfliovho eposu Eneida

91. CEDO MAIORI
Vyhni sa silnejšiemu (mocnejšiemu, väčšiemu)
Martialis, Epigramy

92. CENA COMESSA VENIRE
Prísť po hostine
Prísť s krížikom po funuse
Kto neskoro chodí, sám sebe škodí
Varro, O poľnohospodárstve

93. CENTESIMUS ANNUS
Sté výročie (vyhlásenia encyk1iky...) Siedma encyklika pápeža Jána Pavla II. z r. 1991, vydaná k 100. výročiu sociálnej encykliky Rerum, novarum. Obsahuje obhajobu demokracie, súkromného vlastníctva, slobodného trhu, práv chudobných, stavia sa proti nárastu byrokracie a vojnám

94. CENTUM VIRI UNUM PAUPEREM SPOLIARE NON POSSUNT
Sto mužov nedokáže okradnúť chudobného

95. CERNITUR IN MUNDO NULLUS, QUI DICAT "ABUNDO"
Nenájde sa na svete človek, ktorý by povedal: "Mám dostatok všetkého"

96. CERTA AMITTIMUS, DUM INCERTA PETIMUS
V honbe za neistým strácame to, čo je isté
Vymeniť isté za neisté
Plautus, Pseudolus (Klamár)

97. CERTA PRAESTANT INCERTIS
Isté má prednosť pred neistým
Lepší vrabec v hrsti ako holub na streche

98. CERTA VIRILITER, SUSTINE PATIENTER
Bojuj mužne, utrpenie znášaj. trpezlivo
Tomáš Kempenský, Nasledovanie Krista

99. CERTAMEN FESTINATUM INCENDIT IGNEM, ET LIS FESTINANS EFFUNDIT SANGUINEM
Prenáhlený spor zapaľuje oheň, prenáhlená hádka vylieva krv
Náhla hádka roznieti oheň, náhly spor vedie ku krviprelievaniu
SZ, Sir 28,13

100. CERTAMINIS GAUDIA
Potešenie z boja
Podľa kronikára výrok hunského vládcu Attilu v bitke na Katalaunských poliach, v ktorej Attilu porazila koalícia Rimanov a germánskych kmeňov

101. CERTIUS EST QUAM MORS, QUAM MORS INCERTIUS NIHIL EST
Nič nie je istejšie ani neistejšie ako smrť

102. CERTUM, QUIA IMPOSSIBILE EST
Je to isté, pretože je to nemožné
Tertullianus, O tele Kristovom

103. CESSANTE CAUSA, CESSAT EFFECTUS
Ak prestane príčina, prestane účinok
Niet príčiny, niet účinku

104. CETERIS PARIBUS
Za rovnakých okolností

105. CETERUM (AUTEM) CENSEO, CARTHAGINEM ESSE DELENDAM
Napokon som presvedčený, že Kartágo musí byť zničené
Opakovaný výrok rímskeho politika M. Porcia Catóna, žiadajúceho zničenie Kartága, vtedajšieho najväčšieho soka starovekého Ríma

106. CIB! CONDIMENTUM FAMES EST
Korením jedla je hlad
Hlad je najlepší kuchár
Cicero, O najvyššom dobre a zle

107. CIBI, POTUS, SOMNI, VENUS, OMNIA MODERATA SINT
V jedle, pití, v spánku aj v láske - vo všetkom sa má zachovávať miera

108. CICATRIX CONSCIENTIAE PRO VULNERE EST
Jazva na svedomí je živá ako rana
Publilius Syrus, Myšlienky

109. CINERI GLORIA SERA VENIT
Po smrti prichádza sláva neskoro
S krížikom po funuse
Martialis, Epigramy

110. CINERUM DIES
Popolcová streda

111. CIRCA REGNA TONAT
Okolo trónu hrmí
Seneca Mladší, Faidra

112. CIRCA EVERSOS SOLITUDO EST
Tých, ktorí vyšli na mizinu, obklopuje samota
Vyjsť na psí tridsiatok
Seneca Mladší, Listy Luciliovi

113. CIRCUIT QUAERENS QUEM DEVORERET
(Diabol) obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by pohltil
NZ,l Pt 5,8

114. CIRCULUS VITIOSUS
Bludný kruh
Začarovaný kruh

115. CIRCUMVENIUNT INCOMMODA MULTA SENEM
Mnohé ťažkosti doliehajú na starca

116. CITA MORS
Rýchla smrť
Horácius, Satiry

117. CITUS, ALTIUS, FORTIUS
Rýchlejšie, vyššie, silnejšie
Heslo novodobých olympijských hier, prijaté v roku 1913 na návrh Pierra de Coubertina

118. CITIUS VENIT PERICULUM, CUM CONTEMNITUR
Nebezpečenstvo, ktoré podceňuješ, prichádza rýchlejšie
Publilius Syrus, Myšlienky

119. CITO, TUTO ET IUCUNDE
Rýchlo, bezpečne a príjemne
Slová Aula Cornelia Celsa, rímskeho autora kníh o lekárstve, o tom, ako sa majú vykonávať chirurgické zákroky

120. CITO FIT, QUOD DI VOLUNT
Čo chcú bohovia, stane sa rýchlo
Petronius, Satirikon

121. CITO RUMPES ARCUM, SEMPER SI TENSUM HABUERIS
Ak budeš mať luk stále napnutý, rýchlo ho zlomíš
Stokrát nič umorilo somára
Tak dlho sa chodí s džbánom po vodu, kým sa nerozbije
Faedrus, Ezopovské bájky

122. CITRUS VINCIT PATHOS
Citrón víťazí nad chorobou
Staré lekárske porekadlo

123. CIVIS ROMANUS SUM
Som rímsky občan
Cicero, Reči proti Verrovi. Formula, ktorou rímsky občan uplatňoval nárok na rešpektovanie svojich práv
124. CIVITAS IN CIVITATE
Obec v obci
Štát v štáte

125. CLARA PACTA - BONI AMICI
Jasné dohody - dobrí priatelia
Čisté účty, dobrí priatelia

126. CLARA EST, ET QUAE NUMQUAM MARCESCIT, SAPIENTIA;
ET FACILE VIDETUR AB HIS QUI DILIGUNT EAM, ET INVENITUR AB HIS QUI QAERUNT ILLAM
Múdrosť žiari a nevädne, ochotne sa dá vidieť tým, ktorí ju milujú, a nájsť tým, ktorí ju hľadajú
SZ, Múd 6,12,13

127. CLARIOR EST SOLITO POST MAXIMA NUBILA PHOEBUS, / POST INIMICITIAS CLARIOR EST ET AMOR
Za ťažkými mrakmi jasnejšie vysvitne slnko, láska po rozporoch vzbĺkne vášnivejšie
William Langland, Videnie o Petrovi Oráčovi

128. CLARIS VERBIS
Jasnými slovami

129. CLAUDI VICINUS CLAUDICAT IPSE BREVI
Sused krívajúceho začne zakrátko krívať sám
Príklady priťahujú

130. CLAUDICAT ALTERIUS NEMO DOLORE PEDIS
Nikto nekríva, keď druhého bolí noha

131. CLAUSAE SUNT AURES OBSTREPENTE IRA
Zapchaté sú uši ohlušené hnevom

132. CLAUSIS OCULIS (AURIBUS)
So zatvorenými očami (so zapchatými ušami)
Tvári sa, že nevidí (nepočuje)

133. CLA VES SANCTI PETRI
Kľúče svätého Petra
Symbol pápežskeho úradu, je aj v znaku vatikánskeho štátu

134. CLAVUS CLAVO EICITUR
Klin sa klinom vyráža
Vyháňať čerta diablom, Vyháňať diabla belzebubom
Cicero, Tuskulské rozhovory

135. CLIPEUM POST VULNERA SUMO
Už zranený beriem do rúk štít
Už je pozde, milý drozde
Ovídius, Žalospevy

136. COCUS DOMINI DEBET HABERE GULAM
Kuchár musí mať pánovu chuť
Martialis, Epigramy

137. COGENTE NECESSITATE
Pod tlakom nevyhnutnosti
Pod tlakom núdze

138. COGERE VOLENTEM
Nútiť toho, kto chce sám
Zmysel: robiť zbytočnú prácu

139. COGITATIO STULTI PECCATUM EST
Hriech chodí pochábľovi po mysli
Vymýšľať bláznovstvá je hriech
SZ, Prís 24,9

140. COGITATIONIS POENAM NEMO PATITUR
Za zmýšľanie sa nikto netrestá
Zásada rímskeho práva

141. COGITO, ERGO SUM
Myslím, teda som
René Descartes, Úvahy o prvej filozofii

142. COINCIDENTIA OPPOSITORUM Splývanie protikladov Mikuláš Kuzánsky, O učenej nevedomosti; v jeho filozofii sa Boh poníma ako splývanie protikladov, jednota všetkých vecí tvoriacich svet


C I 142 STRANA 75

143. COLLIGE, VIRGO, ROSAS
Trhaj, dievča, ruže (pokým je kvet svieži a svieža je mladosť)
Začiatok dvojveršia neskorého rímskeho lyrika Decima Magna Ausonia. Obdoba Carpe diem

144. COLUBRA RESTEM NON PARIT
Hadovi sa nenarodí povraz
Jablko nepadne ďaleko od stromu
Petronius, Satirikon

145. COMES FACUNDUS IN VIA PRO VEHICULO EST
Prechádzka s výrečným priateľom sa rovná ceste povozom
Publilius Syrus, Myšlienky

146. COMITATUS LEVAT MALUM
Spoločnosť zmierňuje utrpenie

147. COMMODITAS OMNIS SUA FERT INCOMMODA SECUM
Každá výhoda má aj nevýhody
Niet dymu bez ohňa

148. COMMODITAS SEQUITUR METUENTEM INCOMMODA NUMQUAM
Zisk nikdy nebude mať ten, kto sa bojí straty
Risk je zisk, Kto nehrá, nevyhrá

149. COMMUNE NAUFRAGIUM OMNIBUS SOLACIUM
Spoločné nešťastie je pre všetkých útechou

150. COMMUNE PERICULUM CONCORDIAM PARAT
Spoločné nebezpečenstvo spája

151. COMMUNIA ESSE AMICORUM INTER SE OMNIA
Priatelia majú všetko spoločné
Terentius, Bratia

152. COMMUNIS OPINIO
Všeobecná mienka
Verejná mienka

153. COMPEDES, QUAS IPSE FECIT, IPSE GESTABIT FABER
Okovy, ktoré kováč urobil, sám bude nosiť
Kto druhému jamu kope, sám do nej spadne

154. COMPEDES IN PEDIBUS STULTO DOCTRINA; ET QUASI VINCULA MANUUM SUPER MANUM DEXTRAM
Čím sú putá pre nohy, tým je náuka pre pochabého, pôsobí ako okovy vložené na jeho pravú ruku
Výchova je pochábľovi ako okovy na nohách a ako putá na jeho pravici
SZ, Sir 21,22
155. COMPELLE INTRARE
Prinúť vojsť (všetkých)
Prinúť ich, nech vstúpia
NZ, Lk 14,23, slová z podobenstva o hostine, na ktorú pozvaní hostia neprišli, a tak pán domu nariadil sluhovi, aby priviedol chudobných, zmrzačených, slepých a krivých. Veta často citovaná v stredoveku pri obracaní na vieru

156. COMPENDIA SUNT DISPENDIA
Zisk je aj stratou

157. COMPESCE LINGUAM
Drž jazyk za zubami
Plautus, Kartáginec

158. COMPULSUS FECI
Konal som z donútenia
Výrok pripisovaný pápežovi Klementovi XIV., vyjadrujúci ľútosť nad tým, že v roku 1773 zrušil jezuitský rád

159. CONANTIA FRANGERE FRANGUNTUR
Pokúšajú sa ju premôcť, ale sú premožené
Heslo talianskej poetky Vittorie Colonny, ktorá bola po smrti manžela, vojvodu pescarského, terčom závisti a ohovárania.
Ako ilustráciu svojho hesla mala v znaku skalu, o ktorú sa trieštia vlny

160. CONCLUDE ELEEMOSYNAM IN CORDE PAUPERIS ET HAEC PRO TE EXORABIT AB OMNI MALO
Svoju almužnu uzavri chudobnému do srdca a vymodlí ťa za to zo všetkého zla
Do svojich pokladníc si uzatváraj milosrdenstvo, to ťa vytrhne z každého nešťastia
SZ, Sir 29,15

161. CONCOCTA MEDICARI OPORTET
Je potrebné, aby lekár dozeral na varené pokrmy
Hippokratov výrok

162. CONCORDIA PARVAE RES CRESCUNT, DISCORDIA MAXIMAE DILABUNTUR
Svornosťou malé veci rastú, nesvornosťou sa aj najväčšie rozpadávajú
Sallustius, Vojna s Jugurtom

163. CONCORDIA CIVIUM MURUS URBIUM
Svornosť občanov je hradbou miest

164. CONCORDIA DISCORS
Nesvorná svornosť
Označenie vzťahu predstieraného priateľstva, zakrývajúceho vnútorné rozpory

165. CONCORDIA NUTRIT AMOREM
Svornosť posilňuje lásku

166. CONDICIO SINE QUA NON
Podmienka, bez ktorej to nejde
Podmienka nevyhnutná, aby niečo nastalo

167. CONFER (CF.)
Porovnaj
Skratka označujúca v odborných publikáciách odkaz

168. CONFESSIO EST REGINA PROBATIONIS
Priznanie je kráľovnou dôkazov
Právna zásada

169. CONFESSIO FIDEI
Vyznanie viery

170. CONFITEOR (DEO OMNIPOTENTI)
Vyznávam sa (Bohu všemohúcemu)
Začiatok a názov katolíckeho Vyznania viery

171. CONIUGIUM ABSQUE PROLE EST QUASI DIES SINE SOLE
Manželstvo bez detí je ako deň bez slnka

C I 161 STRANA 78

172. CONIUNCTIO MARIS ET FEMINAE ET CONSORTIUM OMNIS VITAE, DMNI ET HUMANI IURIS COMMUNICATIO
Zväzok muža a ženy a celoživotné spoločenstvo podľa božského i ľudského práva
Definícia manželstva podľa historického práva

173. CONNUBIUM EST UXORIS IURE DUCENDAE FACULTAS
Manželstvo je možnosť právoplatne pojať ženu za manželku
Definícia manželstva od rímskeho právnika Domitia Ulpiana

174. CONSANGUINEUS LETI SOPOR
Spánok je rodný brat smrti
Vergflius, Eneida

175. CONSCIA MENS RECTI FAMAE MENDACIA RIDET
Myseľ, ktorá pozná pravdu, sa vysmieva lžiam ohovárania
Ovídius, Kalendár

176. CONSCIENTIA ANIMI NULLAS INVENIT LINGUAE PRECES
Svedomie nehľadá prihováranie jazyka
Publilius Syrus, Myšlienky

177. CONSCIENTIA BENE ACTAE VITAE IUCUNDISSIMA EST
Najradostnejšie je vedomie dobre prežitého života
Cicero, Cato Starší o starobe

178. CONSCIENTIA MILLE TESTES
Svedomie je ako tisíc svedkov
Quintilianus, Základy rétoriky

179. CONSECUTIO TEMPORUM
Sled časov v zložených vetách
Gramatické pravidlo upravujúce v niektorých jazykoch vzťahy slovesných časov

180. CONSENSUS FACIT LEGEM
Zhoda tvorí zákon

181. CONSENSUS OMNIUM
Všeobecná zhoda

182. CONSENSUS SAPIENTIUM
Zhoda múdrych
Súhlas múdrych

183. CONSEQUITUR QUODCUMQUE PETIT
Dosiahne všetko, čo chce
Heslo Diany z Poitiers, milenky francúzskeho kráľa Henricha II.

184. CONSILIA QUI DANT PRAVA CAUTIS HOMINIBUS / ET PERDUNT OPERAM ET DERIDUNTUR TURPITER
Tí, ktorí zle radia obozretným ľuďom, nepochodia a zožnú posmech
Faedrus, Ezopovské bájky

185. CONSILIO FACTUM NON PAENITET ESSE PERACTUM
Čin vykonaný po zrelej úvahe netreba ľutovať
Čo sa dalo po úvahe vykonať, to netreba ľutovať

186. CONSILIO ET INDUSTRIA
S rozvahou a usilovnosťou
Heslo rakúskeho cisára Leopolda l.

187. CONSILIO MELIUS VINCAS QUAM IRACUNDIA
Rozvahou dosiahneš svoje lepšie ako hnevom
Publilius Syrus, Myšlienky

188. CONSILIO POLLET, CUI VJM NATURA NEGAVIT
Dôvtipom zmôže veľa ten, komu príroda odoprela silu

189. CONSILIUM ABEUNDI
Rada odísť
Zmysel: napr. v súvislosti s vylúčením zo školy alebo rozviazaním pracovného pomeru, alebo vzdania sa funkcie

190. CONSILIUM IN DUBIIS REMEDIUM PRUDENTIS EST
V pochybnostiach je liekom múdreho rozvaha
Publilius Syrus, Myšlienky

191. CONSILIUM INVENIUNT MULTI, SED DOCTI EXPLICANT
Úmysel majú mnohí, ale múdri ho uskutočňujú
Publilius Syrus, Myšlienky

192. CONSONANS (CONSONUS) ESTO WPIS, CUM QUIBUS ESSE CUPIS
Ak chceš s vlkmi žiť, musíš s nimi vyť
Čí chlieb ješ, toho pieseň spievaj, Tancuj, ako ti pískajú

193. CONSORTIUM OMNIS VITAE
Spoločenstvo na celý život
Definícia manželstva v rímskom práve

194. CONSTANTIA ET FORTITUDINE
Vytrvalosťou a silou
Heslo rakúskeho cisára Karola VI.

195. CONSTAT AMICITIAS REGUM NON ESSE PERENNES
Je známe, že priateľstvá kráľov nie sú večné

196. CONSTITUTIONES TEMPORE POSTERIORES POTIORES PRIORIBUS Neskoršie ustanovenia nahrádzajú platnosť predchádzajúcich Zásada rímskeho práva

197. CONSUETA VITIA FERIMUS, NOVA REPRENDIMUS
Zakorenené chyby znášame, nové kritizujeme
Publilius Syrus, Myšlienky

198. CONSUETUDINE LEVIOR FIT LABOR
Zvyk uľahčuje námahu
Lívius, Dejiny

199. CONSUETUDINIS MAGNA VIS EST
Sila zvyku je veľká
Zvyk je železná košeľa
Cicero, Tuskulské rozhovory

200. CONSUETUDO QUASI ALTERA NATURA
Zvyk je druhá prirodzenosť
Zvyk je železná košeľa
Cicero, O hraniciach dobra a zla

201. CONSUETUDO ADSENTIENDI PERICULOSA ESSE VIDETUR ET WBRICA
Zvyk so všetkým súhlasiť sa zdá nebezpečný a povážlivý
Cicero, Výklady o Akadémii

202. CONSUETUDO CONCINNAT AMOREM
Dôverný styk vedie k láske
Lukrécius, O prírode

203. CONSUETUDO CONSUETUDINE VINCITUR
Zvyk sa premáha zvykom
Tomáš Kempenský, Nasledovanie Krista

204. CONSUETUDO EST ALTERA LEX
Zvyk je druhý zákon
Zvyk je železná košeľa,
Zvyk je druhá prirodzenosť

205. CONSUETUDO NATURA POTENTIOR
Zvyk je silnejší ako prirodzenosť
Zvyk je železná košeľa

206. CONSUETUDO ULTRA TERRITORIUM NON DISPONIT
Zvyk sa nevyskytuje mimo určitého územia

207. CONSUETUDO VINCIT LEGEM
Zvyk je silnejší ako zákon
Zvyk je železná košeľa, Zvyk je druhá prirodzenosť

208. CONSULTOR HOMINI TEMPUS UTILISSIMUS
Najužitočnejším radcom človeka je čas

209. CONSUMMATUM EST
Je dokonané
NZ, Jn 19,30; posledné Kristove slová na kríži

210. CONTEMNERE ALIQUIS OMNIA POTEST, OMNIA HABERE NEMO POTEST
Niekto môže pohŕdať všetkým, mať všetko však nemôže nikto
Seneca Mladší, Listy Luciliovi

211. CONTEMNET RIVULOS, CUM COEPERIT HAURIRE DE FONTIBUS
Pohrdne potôčikmi, keď začne piť z prameňov
Hieroným, O Duchu Svätom

212. CONTEMNI GRAVIUS EST SAPIENTI QUAM PERCUTI
Opovrhnutie je pre múdreho horšie ako smrť
Publilius Syrus, Myšlienky

213. CONTEMPTUM PERICULORUM ASSIDUITAS PERICLITANDI DABIT
Ustavičná prítomnosť nebezpečenstva naučí nebezpečenstvom pohŕdať
Seneca Mladší, O prozreteľnosti

214. CONTEMPTUS MUNDI
Pohŕdanie svetom
Tomáš Kempenský, Nasledovanie Krista

215. CONTICUERE OMNES, INTENTIQUE ORA TENEBANT
Zrazu zmĺkli všetci a napäto hľadeli naňho
Vergílius, Eneida

216. CONTINUA MESSE SENESCIT AGER
Ustavičnou žatvou sa pole vyčerpáva
Ovídius, Umenie milovať

217. CONTRA BONOS MORES
Proti dobrému mravu

218. CONTRA BONUM MOREM
Proti dobrým mravom

219. CONTRA FACTUM NON DATUR ARGUMENTUM
Proti faktu niet dôkazu

220. CONTRA FELICEM VDX DEUS VIRES HABET
Proti šťastnému človeku ani boh veľa nezmôže
Publilius Syrus, Myšlienky

221. CONTRA HOSTEM AUT FORTEM OPORTET ESSE AUT SUPLICEM
S nepriateľom treba buď bojovať, alebo ho prosiť
Publilius Syrus, Myšlienky

222. CONTRA IMPUDENTEM STULTA EST NIMIA INGENUITAS
Je hlúposť správať sa k nehanebníkovi veľkoryso
Na hrubé vrece hrubá záplata
Publilius Syrus, Myšlienky

223. CONTRA POTENTES NEMO EST MUNITUS SATIS
Pred mocnými nie je nikto dostatočne bezpečný
Faedrus, Ezopovské bájky

224. CONTRA VERBOSOS NOLI CONTENDERE VERBIS: SERMO DATUR CUNCTIS, ANIMI SAPIENTIA PAUCIS
S výrečnými nebojuj slovami: jazyk majú všetci, múdrosť ducha málokto
Catónove dvojveršia

225. CONTRA VIM MORTIS NON NASCITUR HERBA IN HORTIS
Proti sile smrti nerastie v záhradách bylina
Proti sile smrti nenájdeš liečivú rastlinu

226. CONTRADICTIO IN ADIECTO
Rozpor v definícii
Logická chyba, spojenie dvoch pojmov, ktoré si odporujú; obrat použitý v Zbierke občianskeho práva

227. CONTUMELIAM SI OICES, AUOIES
Ak ohováraš, ohovoria ťa
Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva
Plautus, Pseudolus (Klamár)

228. CONTIJRBAT DOMUM SUAM QUI SECTATUR AVARITIAM
Búra svoj dom, kto sa lakomo ženie za ziskom
Kto sa ženie za ziskom, rúca svoj dom
SZ, Prís 15,27

229. CONVOCO ARMA, SIGNO OIES, NOTO HORAS, COMPELLO FULGURA, CONCINO FESTA, PLORO ROGOS
Zvolávam do zbrane, zaznamenávam dni, hodiny, zaháňam blesky, spievam na sviatky, plačem na pohreboch
Nápis na zvonoch

230. COPIA CIBORUM SUBTILITAS ANIMI IMPEOITUR
Priveľa jedla škodí bystrosti ducha
Plné brucho leží ticho
(Komenský) Seneca Mladší, Listy Luciliovi

231. COPIA VERBORUM
Slovná zásoba

232. COR SAPIENS IN PECTORE HABET, SED STULTUS IN ORE
Múdry človek má srdce v hrudi, ale hlupák v ústach

233. COR FATUI QUASI VAS CONFRACTUM, ET OMNEM SAPIENTIAM NONTENEBIT
Srdce pochabého je ako rozbitá nádoba, nijakú múdrosť neudrží v sebe
Vnútro hlupáka je ako rozbitá nádoba, žiadne vedomosti neudrží
SZ, Sir 21,17

234. COR GAUDENS EXHILARAT FACIEM
Veselé srdce rozlieva jas po tvári
SZ, Prís 15,13

235. COR SAPIT, PULMO LOQUITUR, FEL COMMOVET IRAM, SPLEN RIDERE FACIT, COGIT AMARE IECUR
Srdce chápe, pľúca vravia, žlč vyvoláva hnev, slezina smiech, pečeň núti k láske
Maxima stredovekej salernskej lekárskej školy

236. COR UNUM ET ANIMA UNA
Jedno srdce a jedna duša
Boli jednej mysle a jedného srdca
NZ, Sk 4,32; tak sa opisuje situácia prvých kresťanov po návrate apoštolov Petra a Jána z väzenia

237. CORAM POPOLO (PUBLICO)
Pred národom (verejne)

238. CORCILLUM EST QUOD HOMINES FACIT, CETERA QUISQUILIA OMNIA
Srdce je to, čo robí ľudí, všetko ostatné je smetie
Petronius, Satirikon

239. CORNIX CORNICI NUMQUAM EFFODIT OCELLUM
Vrana vrane oči nevykole
Macrobius, Saturnálie

240. CORNU COPIAE
Roh hojnosti
Topos antickej mytológie: roh, v ktorom Je všetko, čo si človek môže priať

241. CORNUA QUI FECIT, NE CORNUA FERRE RECUSET
Kto nasadil parohy, nech sa ich sám nebráni nosiť

242. CORONA SAPIENTIUM DIVITIAE EORUM; FATUITAS STULTORUM IMPRUDENTIA
Korunou múdrych je ich skúsenosť a vencom pochábľov (je ich) bláznovstvo
Korunou múdrych je ich bohatstvo, ale bláznovstvo hlupákov zostáva bláznovstvom
SZ, Prís 14,24

243. CORONA SENOM FILII FILIORUM, ET GLORIA FILIORUM PATRES
EORUM
Korunou starcov (sú) ich synovia a vnukovia a ozdobou synov (sú) ich otcovia
Korunou starcov sú vnuci, ozdobou synov otcovia
SZ, Prís 17,6

244. CORPUS DELICTI
Predmet činu
Usvedčujúci dôkaz

245. CORPUS CHRISTI
Telo Kristovo Božie telo
Aj Božie telo, cirkevný sviatok

246. CORPUS SINE ANIMA
Telo bez duše

247. CORREXIT (CORR.)
Opravil
Korigoval

248. CORRIGENDA
Čo treba opraviť

249. CORRUMPUNT MORES BONOS COLLOQUIA PRAVA
Zlé reči kazia dobré mravy
Zlá spoločnosť kazí dobré mravy
NZ, 1 Kor 15,33

250. CORRUPTIO OPTIMI PESSIMA
Skaza najlepšieho je najhoršia
Výrok pripisovaný sv. Hieronýmovi

251. CORRUPTIO UNIUS EST GENERATIO ALTERIUS
Skaza jedného je vznikom druhého
Tým, že sa jedno skazí, vzniká druhé
Antická filozofická sentencia

252. CORRUPTISSIMA RE PUBLICA PLURIMAE LEGES
Najskazenejší štát má najviac zákonov
Tacitus, Letopisy

253. CORRUPTUS IUDEX NESCIT OISCERNERE VERUM
Podplatený sudca nedokáže rozoznať pravdu

254. CORVO RARIOR ALBO
Vzácnejší ako biela vrana
Juvenalis, Satiry

255. COTIDIE MULTATUR QUI SEMPER TIMET
Denne je trestaný, kto sa stále bojí
Publílius Syrus, Myšlienky

256. COTTIDIE EST DETERIOR POSTERIOR OIES
Každý deň sa zdá horší ako predchádzajúci
Publilius Syrus, Myšlienky

257. CRABRONES NON SUNT IRRITANOI
Dráždiť sršne
Pichať do osieho hniezda

258. CRAS CRASTINANDO NESCIO QUANDO
Zajtrajškom sa oháňam, čo kedy urobím, neviem
Čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj na zajtra

259. CREBRIS TRISTITIIS ANNIHILATUR HOMO
Častý smútok človeka ničí

260. CREDERE NIL VITIUM EST, VITIUM EST QUOQUE CREDERE OMNIA
Je chyba neveriť ničomu, ale je chyba aj veriť všetkému

261. CREDO, QUIA ABSURDUM
Verím, pretože je to nezmyselné
Tertullianus, O tele Kristovom. Zásada scholastického myslenia, založená na protiklade viery v božskú nadprirodzenosť (zmŕtvychvstanie) a racionálneho myslenia

262. CREDO
Verím
Úvodné slovo kresťanského Vyznania viery

263. CREDO, UT INTELLIGAM
Verím, aby som pochopil
Výrok prisudzovaný ranému scholastikovi Anselmovi z Canterbury

264. CREDULA VITAM / SPES FOVET ET FORE CRAS SEMPER AIT MELIUS
Dôverčivá nádej pomáha žiť a stále vraví, že zajtra bude lepšie
Tibullus, Elégie

265. CRESCENTEM SEQUITUR CURA PECUNIAM
Rastúci majetok prináša starosti
Horácius, Ódy

266. CRESCIT AMOR NUMMI, QUANTUM IPSA PECUNIA CRESCIT
S pribúdajúcimi peniazmi rastie aj láska k nim
Juvenalis, Satiry

267. CRESCIT ANIMUS, QUOTIES COEPTI MAGNITUDINEM ATTENDIT
Odvaha rastie vždy, keď vidí veľkosť začatého diela
Seneca Mladší, Otázky prírodnej filozofie

268. CRESCIT CAPUT
Hlava rastie
Narástol mu hrebienok - horenos
Augustín, Listy

269. CRESCIT CUM AMPLITUDINE RERUM VIS INGENII
S veľkosťou činov rastie aj sila nadania
Tacitus, Dialóg o rečníkoch

270. CRESCIT EDENDO FAMES
S jedlom rastie hlad
S jedlom rastie chuť

271. CRESCIT EX METU ALIENO AUDACIA
S cudzím strachom rastie vlastná odvaha

272. CRESCIT OCCULTO, VELUT ARBOR, AEVO / FAMA
Potajomky, ako strom postupom času, rastie klebeta
Horácius, Ódy

273. CRESCIT SUB PONDERE VIRTUS
So záťažou rastie sila (odvaha)

274. CRESCITE TERRAMQUE REPLETE
Ploďte a množte sa a naplňte zem!
SZ, Gn 1,28

275. CRESCUNT SERMONES, UBI CONVENIUNT MULIERES
Kde sa schádzajú ženy, tam sa množia reči Kde husi, tam gagoty, kde ženy, tam klebety
(Komenský)

276. CRESCUNT ANNI, DECRESCUNT VIRES
Pribúda rokov, ubúda síl

277. CRIMEN LAESAE MAIESTATIS
Zločin urážky panovníka
Pojem rímskeho práva, trestom bolo vyhnanstvo alebo smrť.
V minulosti širší zmysel, napr. aj falšovanie peňazí

278. CRIMEN SACRILEGII
Svätokrádež
Zneuctenie niečoho, čo je zasvätené Bohu

279. CRIMEN VINI NULLUM EST, SED CULPA BIBENTIS
Vo víne vina nie je, ale vinný je pijan
Vo víne chyba nebýva, ale v tom, kto si rád uhýna
Catónove dvojveršia

280. CRITICA FACILIS, ARS DIFFICILIS
Kritika je ľahká, umenie ťažké

281. CROCODILI LACRIMAE
Krokodílie slzy
Zmysel: falošné slzy; keď krokodíl požiera obeť, tečú mu slzy

282. CROESO DIVITIOR
Bohatší ako Krézus (Croesus)
Martialis, Epigramy

283. CRUCI FIXUS
Pribitý na kríž
Ukrižovaný .
V zľudovenej podobe krucifix, kríž s ukrižovaným Kristom

284. CRUCIFIGE EUM
Ukrižuj ho! .
NZ, Mk 15,14-15; Lk 23,21; Jn 19,6. Volanie davu na Pontla Piláta, aby Krista popravil

285. CRUDELIS LACRIMIS PASCITUR, NON FRANGITUR
Krutý sa na slzách pasie, ale neláme Ge neoblomny)
Publilius Syrus, Myšlienky

286. CRUDELIS EST IN RE ADVERSA OBIURGATIO
Je kruté vyčítať niečo tomu, koho stretlo nešťastie
Publilius Syrus, Myšlienky

287. CRUDELIUS EST QUAM MORI SEMPER MORTEM TIMERE
Horšie ako zomrieť je stále sa báť smrti

288. CRUX PHILOLOGORUM
Kríž filológov
Ťažko interpretovateľné miesta v texte

289. CUCULLUS NON FACIT MONACHUM
Habit nerobí mnícha
Šaty nerobia človeka
Shakespeare, Niečo za niečo

290. CUDENDUM FERRUM, QUANDO MICAT IGNE CALENTE
Treba kuť železo, pokým je rozpálené ohňom
Kuj železo, pokým je žeravé

291. CUI BENE FECISTI, NE CREDAS LAUDIBUS EIUS
Never chválam toho, komu si pomohol

292. CUI ADHAEREO PRAEEST
Ku komu sa prikloním, ten zvíťazí
Heslo anglického kráľa Henricha VIII., narážka na zápas španielskeho kráľa Karola V. s francúzskym Františkom 1.

293. CUI BONO
Komu to prospieva
Kto má z toho osoh
Cicero, Za Sexta Roscia z Amérie

294. CUI CUM PAUPERTATE BENE CONVENIT, DIVES EST
Kto dobre znáša chudobu, je boháč
Seneca Mladší, Listy Luciliovi

295. CUI FORTUNA FAVET, MULTOS AMICOS HABET
Komu šťastie praje, ten má veľa priateľov
Toho, komu šťastie praje, obskakuje veľa priateľov

296. CUI IGNIS OPUS EST, QUAERITAT ET IN CINERE
Kto chce rozložiť oheň, aj v popole hľadá iskru

297. CUI LICITUS EST FINIS, ETIAM LICENT MEDIA
Kto má určený cieľ, má určené aj prostriedky
Účel svätí prostriedky
Myšlienka talianskeho spisovateľa a politika Niccola Machiavelliho, ktorú prevzal aj anglický filozof Thomas Hobbes

298. CUI MALUS EST NEMO, QUIS BONUS POTEST ESSE?
Kto môže prospieť tomu, komu nikto neškodí?
Martialis, Epigramy

299. CUI NOLIS SAEPE IRASCI, IRASCARIS SEMEL
Pohádaj sa raz s tým, s kým sa nechceš hádať často
Publilius Syrus, Myšlienky

300. CUI PECCARE LICET, PECCAT MINUS
Komu je dovolené hrešiť, hreší menej
Odriekaného chleba najväčší krajec
Zakázané ovocie najviac chutí Ovídius, Lásky

30l. CUI PLUS LICET, QUAM PAR EST, PLUS VULT, QUAM LICET
Komu je dovolené viac, ako je zdravé, chce viac, ako je zdravé
Publilius Syrus, Myšlienky

302. CUI PRODEST?
Komu to prospieva?

303. CUI QUAE VULT NON LICENT, EA FACIAT QUAE POTEST
Komu nie je dovolené to, čo by chcel, nech urobí to, čo môže

304. CUI VIS EST, IUS NON METUIT
Kto má moc, nebojí sa práva
Lepšia hrsť moci ako vrece práva

305. CUIUS EDIS PANES, ILLIUS ET ASPICE NUTUM
Čí chlieb ješ, toho poslúchaj
Čí chlieb ješ, toho pieseň spievaj

306. CUIUS AURES VERITATI CLAUSAE SUNT, UT AB AMICO VERUM AUDIRE NEQUEAT, HUIUS SALUS DESPERANDA EST
Kto si zapcháva uši pred pravdou tak, aby ju nepočul od priateľa, má malú nádej na záchranu
Cicero, Laelius o priateľstve

307. CUIUS REGIO, EIUS RELIGIO
Čia je vláda, toho je aj náboženstvo
Zásada, uzákonená Augsburským mierom v roku 1555, podlá ktorej vladárovo náboženstvo bolo záväzné pre všetkých poddaných a ktorá viedla k rozdeleniu strednej a západnej Európy podľa náboženského princípu na krajiny katolícke a protestantské

308. CUIUS SOLUM, EIUS CAELUM
Komu patrí pôda, tomu patrí aj nebo
Už neplatná zásada historického práva, komu patrí pôda, náleží aj všetko nad ňou

309. CUIUS VULTURIS HOC ERIT CADAVER?
Ktorému supovi pripadne táto mŕtvola?
Martialis, Epigramy. Zmysel: predzvesť zlého konca

310. CUIUSQUE REI POTISSIMA PARS PRINCIPIUM EST
Najdôležitejšou časťou každej veci je začiatok

311. CUIUSVIS HOMINIS EST ERRARE, NULLIUS NISI INSIPIENTIS IN ERRORE PERSEVERARE
Každý človek sa môže mýliť, ale len nerozumný zotrváva v omyle
Cicero, Reči proti Markovi Antoniovi (Filipiky)

312. CUIVIS DOLORI REMEDIUM EST PATIENTIA
Každú bolesť vylieči trpezlivosť
Čas je najlepší lekár, Trpezlivosť ruže prináša
Publilius Syrus, Myšlienky

313. CULPAM PREMIT POENA COMES
Vinu vzápätí stíha trest
Horácius, Ódy

314. CULPAM MAIORUM POSTERI LUUNT
Za vinu predkov pykajú potomkovia
Horácius, Ódy

315. CUM AMICIS BREVES RATIONES LONGASQUE AMICITIAS ESSE OPORTET
S priateľmi treba mať krátke účty a dlhé priateľstvá
Dobré účty robia dobrých priateľov
Publilius Syrus, Myšlienky

316. CUM ASPEXERIS QUOT TE ANTECEDANT, COGITA QUOT SEQUANTUR
Ak vidíš, koľko ich bolo pred tebou, uváž, koľko ich príde po tebe
Seneca Mladší, Listy Lucilíovi

317. CUM AUTEM SUBLATUS FUERIT AB OCULIS, ETIAM CITO TRANSIT A MENTE
Keď zmizne z očí, zíde rýchlo aj z mysle
Zíde z očí, zíde z mysle

318. CUM BONIS BONUS, CUM PERVERSIS PERVERSUS
Dobrý s dobrými, nemravný s nemravnými
Svoj k svojmu,
Vrana k vrane sadá, rovný rovného si hľadá

319. CUM CANIS OS RODIT, AMICUM QUEM AMAT, ODIT
Keď pes hryzie kosť, aj na priateľa sa nahnevá
Príčinou psej zlosti môže byť kus kosti

320. CUM DAS AVARO PRAEMIUM, UT NOCEAT ROGAS
Keď dáš lakomcovi odmenu, žiadaš ho, aby škodil
Publilius Syrus, Myšlienky

321. CUM FERRUM CANDET CUDERE QUEMQUE DECET
Železo treba kuť, pokým je žeravé
Kuj železo, pokým je žeravé

322. CUM FINIS EST LICITUS, ETIAM MEDIA SUNT LICITA
Keď je dovolený účel, sú dovolené aj prostriedky
Hermann Busenbaum, Jadro morálnej teológie (1650)

323. CUM FOVET FORTUNA, CAVE, NAMQUE ROTA ROTUNDA
Keď ti Šťastena praje, daj pozor, lebo koleso sa krúti

324. CUM GRANO SALIS
So zrnkom soli
Nie tak úplne, S malou výhradou
Podľa rímskeho prírodopisca Plinia Staršieho je pôvod tohto úslovia v recepte kráľa Mitridata na liek, ktorý sa mal užívať s pridaním zrnka solí, aby chránil pred účinkom jedov

325. CUM HIS VERSARE QUI TE MELIOREM FACTURI SUNT, ILLOS ADMITTE QUOS TU POTES FACERE MELIORES
Pobudni s tými, ktorí ťa urobia lepším, pozvi k sebe tých, ktorých môžeš lepšími urobiť sám
Seneca Mladší, Listy Luciliovi

326. CUM IMPII SUMPSERINT PRINCIPATUM, GEMET POPULUS
Keď sa násilníci zmocnia vlády, národ lká
Ak panuje násilník, ľud vzdychá
SZ, Prís 29,2

327. CUM LAUDE
S pochvalou
S vyznamenaním

328. CUM LUPUS ADDISCIT PSALMOS DESIDERAT AGNOS
Keď sa vlk učí žalmy, má chuť na ovečky

329. CUM MORITUR DIVES CONCURRUNT UNDIQUE CIVES; / PAUPERIS AD FUNUS VIX VADIT CLERICUS UNUS
Na pohreb boháčovi prídu ľudia odvšadiaľ, na pohrebe chudobného okrem farára nie je nikto
Stredoveké porekadlo

330. CUM QUID PROHIBETUR, PROHIBENTUR OMNIA QUAE SEQUUNTUR EX ILLO
Ak je niečo zakázané, nech je zakázané všetko, čo s tým súvisí
Právna zásada

331. CUM RATIONE ANIMUS MOVETUR PLACIDE ATQUE CONSTANTER, TUM ILLUD CAUDIUM DICITUR
Ak pôsobí na ducha pokojne a stále rozum, hovorí sa tomu radosť
Cicero, Tuskulské rozhovory

332. CUM RECTE VIVAS, NE CURES VERBA MALORUM
Ak žiješ poctivo, nedaj na reči neprajníkov
Catónove dvojveršia

333. CUM ROMAE FUERITIS, ROMANO VIVITE MORE
Keď budete žiť v Ríme, žite ako Rimania
Aký kraj, taký mrav, Kto chce s vlkmi žiť, musí s nimi vyť

334. CUM SAPIENTE LOQUENS, PERPAUCIS UTERE VERBIS
Keď hovoríš s múdrym, hovor veľmi málo

335. CUM SIS IN MENSA PRIMO DE PAUPERE PENSA, / NAM SI PASCIS EUM, PASCIS, AMICE, DEUM
Pri hostine mysli najprv na chudobného, lebo, keď ho živíš, priateľu, živíš Boha
Keď sa chystáš hodovať, postaraj sa o hladného, ak ho nasýtiš, priateľ u, nakŕmiš svojho Pána
Stredoveký epigram

336. CUM SPIRITU SANCTO
S Duchom Svätým

337. CUM SUNT PARTIUM IURA OBSCURA, REO FAVENDUM EST POTIUS QUAM ACTORI
Keď sú právne nároky strán nejasné, je nutné prikloniť sa skôr k žalovanému ako k žalobcovi
Zásada rímskeho a kanonického práva

338. CUM TACENT, CLAMANT
Keď mlčia, kričia
Cicero, Reči proti Katilínovi. Cicero týmto výrokom v senáte obrátil vo svoj prospech mlčanie prítomných senátorov

339. CUM TEMPORE
S časom
Označenie tzv. akademickej štvrť hodinky

340. CUM VITIA PROSUNT, PECCAT QUI RECTE FACIT
Tam, kde sa darí špinavostiam, je previnením konať čestne
Publilius Syrus, Myšlienky


341. CUM VULPE VULPINARE
Vyť s vlkom Kto chce s vlkmi žiť, musí s nimi vyť

342. CUNCTANDO RESTITUIT REM
Váhaním zachránil štát
Cicero, O povinnostiach; výrok sa týka rímskeho vojvodcu Quinta Fabia Maxima. V 2. púnskej vojne zvolil proti Hannibalovi namiesto boja zdržiavaciu taktiku, ktorá sa osvedčila. Dostal prezývku Cunctator (Váhavec)

343. CUNCTARUM RERUM DOCTOR CERTISSIMUS USUS
Zvyk všetko najspoľahlivejšie vylieči

344. CUR MORIATUR HOMO CUI SALVIA CRESCIT IN HORTO?
Prečo by mal zomrieť človek, ktorému v záhrade rastie šalvia?
Maxima stredovekej salernskej lekárskej školy o skvelých liečivých vlastnostiach šalvie

345. CURA FUCIT MULTO DILUITURQUE MERO
V množstve vína starosti miznú a utápajú sa
Ovídius, Umenie milovať

346. CURA UT VALEAS
Dbaj, aby si bol zdravý
Maj sa dobre

347. CURAE LEVES LOQUUNTUR, INCENTES STUPENT
Malé starosti hovoria, veľké strácajú reč
Seneca Mladší, Faidra

348. CURAE ACUUNT MORTALIA CORDA
Starosti ostria ľudské srdcia

349. CURAE PONE METAS, UT SIT TIBI LONCIOR AETAS
Svoje starosti obmedzuj, aby sa predĺžil tvoj život

350. CURARUM MAXIMA NUTRIX EST NOX
Noc nás najviac zásobí starosťami
Noc má svoju moc
Ovídius, Premeny

351. CURATIO FUNERIS, CONDITIO SEPULTURAE, POMPA EXSEQUIARUM MAGIS SUNT VIVORUM SOLACIA, QUAM SUBSIDIA MORTUORUM
Vybavovanie pohrebu, pochovávanie, honosné tryzny, to všetko viac utešuje živých, ako pomáha zosnulým
Augustín, O Božej obci

352. CURRENTE CALAMO
Náhlivým perom
Zbežne

353. CURRENTI SUBDUNTUR EQUO CALCARIA FRUSTRA
Je zbytočné popchýnať ostrohami cválajúceho koňa

354. CURRICULUM VITAE Beh života Životopis

355. CURRUS BOVEM TRAHIT
Voz ťahá vola
Zapriahať voz pred koňa

356. CURSUS TEMPORIS
Beh času

357 CUSTOS RERUM PRUDENTIA
Prezieravosť je strážkyňa vecí

358. CUTE SUB AGNINA LATET MENS SAEPE LUPINA
Pod barančou kožou často sa skrýva úmysel vlčí
Vlk v ovčom rúchu
Parafráza NZ, Mt 7,15 (Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci)


Posledný dátum úpravy :