Povedali o zákonoch


§ Aby sme mohli byť slobodní, sme otroci zákonov. CICERO Marcus Tullius
§ Advokáti sú jediní ľudia, ktorí nie sú trestaní za neznalosť zákona. BENTHAM Jeremy
§ Aj bez zákona je trestom vlastné svedomie. SYRUS Publilius
§ Aj tá najmenšia medaila môže zakryť celý trestný zákon. EISENHOWER Dwight D.
§ Aj v Mesiášovi bola alternatíva ako uskutočniť spravodlivosť: moc, alebo služba; zákon, alebo láska; pribiť na kríž nepriateľov, alebo zomrieť na kríži. CARRETTO Carlo
§ Ak bol svet stvorený z lásky, čo je na tom divné, že sa teraz tej istej láske poddávajú všetky jeho zákony? Až sa raz budeme milovať tak, ako nás miloval Ježiš, i našej láske sa bude všetko zázračne poddávať. PORUBČAN Jozef
§ Ak nás zmluva s Bohom spája ako rodinu, potom hriech znamená viac než len porušenie zákona. Znamená rozvrátenie života a zbúranie domova. HAHN Scott
§ Ak poslúchneme zákon lásky, nebudeme pociťovať nenávisť voči nášmu nenábožnému bratovi, ale naopak, budeme ho mať radi viac, a preto mu pomôžeme, aby uvidel svoju chybu. GALSWORTHY John
§ Ak sa múdry človek pridržiava zákona cnosti, skrýva to pred ľuďmi a neľutuje, že nik o ňom nič nevie. KONFUCIUS
§ Ak vás zatýkajú v mene zákona, musíte vedieť, podľa akého, aby ste ho mohli úspešne obísť. JAVORSKÝ Vlado
§ Ako je známe, zákon je u nás jeden pre všetkých, ale nás je veľmi mnoho, preto zákon nestačí pre všetkých, a ten, kto je bojovnejší, svoje nepopustí, nech by bolo hocičie. Ale šanca, šanca je u nás pre každého! ALTMANN Rudiger
§ Ako všetky zákony prírody, aj pravda je stála a nemenná. BRUNO Giordano
§ Ako vychovať syna k skutočnej mravnosti? Zabezpečiť, aby žil v spoločnosti s dobrými zákonmi. HEGEL Georg Wilhelm Friedrich
§ Anacharsis porovnával zákony s pavučinami, lebo zákony slúžia na to, aby chytali slabšie zvieratá a prepustili silnejšie tvory, teda aby nepatrné a slabé spútali a bohaté a mocné nezadržiavali. VALERIUS Maximus
§ Ani všetkým zákonodarcom sveta sa nepodarí zreformovať zvyky, ktoré sú v súlade s ľudskou podstatou. FRANCE Anatole
§ Básnici sú neuznávaní zákonodarcovia sveta. SCHELLEY Percy Byshe
§ Blaho národa je najvyšší zákon. CICERO Marcus Tullius
§ Boh napísal na tabule zákona to, čo ľudia nedokázali čítať vo svojich srdciach. sv. AUGUSTÍN
§ Boha spoznáva iba ten, kto plní Boží zákon. TOLSTOJ Lev Nikolajevič
§ Bohatstvo bez zákona je nebezpečnejšie ako chudoba bez zákona. BEECHER Henry Ward
§ Bremeno zákona Pán Boh nepoložil na tých, čo slúžili spravodlivosti, ale hriechu. Spravodlivý zákon dal nespravodlivým ľuďom, aby odhalil ich hriechy, nie odstránil. Veď hriechy neodstraňuje nič, iba milosť viery činná skrze lásku. sv. AUGUSTÍN
§ Cnostný človek nežije cnostne preto, že z toho má prospech, ale preto, že je to zákonom a vitálnej sily jeho bytia. GÁNDHÍ
§ Čím je horší štát, tým má viac zákonov. TACITUS Publius Cornelius
§ Čím menej vlády máme, tým lepšie - tým menej zákonov a menej zverenej moci. EMERSON Ralph Waldo
§ Čím skorumpovanejšia republika, tým viac zákonov. Záľuby chránia pred vášňami, ale záľuba sa neraz stáva vášňou. EBNER-ESCHENBACHOVÁ
§ Čím viac zákonov a nariadení je popredných, tým bude viac zlodejov. Lao-c'
§ Činnosť výzvedných služieb má svoje zákony aj metódy. EISENHOWER Dwight D.
§ Činy proti slobode je ľahšie uzákoniť, ako ospravedlniť. CHAMFORT
§ Človek nadobúda vedomie svojej vlastnej existencie tým, že uznáva existenciu mimo seba za seberovnú, za zákonitú. GOETHE Johann Wolfgang
§ Človek posudzuje zákony iba vo svite vášní. BALZAC Honoré de
§ Človek, ktorý plytvá mladosťou, musí si zákonite predlžovať starobu. JAVORSKÝ Vlado
§ Človek, ktorý prvý objavil a uzákonil privilégium, bol krížencom podliaka a hlupáka. SEUME Johann Gottfried
§ Čmeliak by podľa fyzikálnych zákonov nemal lietať. Lenže on to nevie a pokojne si lieta. EINSTEIN Albert
§ Čo by zmohli zákony tam, kde vládnu jedine peniaze? PETRONIUS Gaius Arbiter
§ Čo je liberté? Sloboda. Aká sloboda? Rovnaká sloboda pre všetkých robiť všetko, čo sa im páči v medziach zákona. Kedy možno robiť všetko, čo sa človeku páči? Keď máš milión. Ale dáva sloboda každému po milióne? Človek bez milióna nie je ten, kto robí všetko to, čo sa mu páči, ale ten, s ktorým (druhí) robia všetko to, čo sa im páči. A čo z toho vyplýva? Vyplýva to, že okrem slobody existuje rovnosť, a síce rovnosť pred zákonom. DOSTOJEVSKIJ Fiodor Michajlovič
§ Čo nezakazuje zákon, zakazuje hanba. SENECA ml.
§ Čože to máte za civilizáciu, keď v nej platia zákony džungle? PALKO Marián
§ Dajte mi kontrolu nad peniazmi a nebude hrať žiadnu úlohu, kto robí zákony. ROTHSCHILD Amschel Mayer
§ Dajte životu prednosť pred všetkými vecami. Pred krajinou. Pred zákonom. Pred ziskom. Pred prísľubom. Pred všetkými vecami. BAEZOVÁ Joan
§ Dbaj na počiatočnú rovnosť, nie na neskoršie rozkoly! Pridržiavaj sa zákona Stvoriteľa, nie zákona silných! sv. GREGOR Naziánsky
§ Diktátori môžu reformovať zákony, ale nie obyčaje. BENAVENTE y Martínez Jacinto
§ Dobré mravy tam majú väčšiu cenu ako kdekade dobré zákony. TACITUS Publius Cornelius
§ Dobré zákony vznikajú zo zlých mravov. MACROBIUS Ambrosius Theodosius
§ Dominantná myšlienka alebo vnútorný postoj je magnetom a zákon znie-rovnaké priťahuje rovnaké. Preto vnútorný postoj neodvratne priťahuje také podmienky, aké zodpovedajú jeho povahe. HAANEL Charles
§ Duch, rozum, múdrosť a mienka obce sú uložené v zákonoch. CICERO Marcus Tullius
§ Existuje teda zákon, nie písaný, ale vrodený, ktorý sme si neosvojili učením, nepočuli ani neprečítali, ale ktorý sme získali od samotnej prírody, vsali do seba a dali mu výraz, ku ktorému sme neboli vyučení, ale stvorení, ku ktorému nás nepriviedlo školenie, ale pud, a keď náš život narazí na nejaké nástrahy, na násilie alebo zbrane lupičov či osobných nepriateľov, ustanovuje tento zákon, že pre záchranu života je čestný každý prostriedok. CICERO Marcus Tullius
§ Francúzsko je najväčší cintorín neuplatnených zákonov. DELORS Jacques Lucien Jean
§ Francúzsko, matka umení, zbraní a zákonov. BELLAY Joachim du
§ Fyzik je človek, ktorému pri pohľade na dievča vstupujú do bazéna čo nás napadne na mysli Archimedov zákon. SOBOTKA Jan
§ Hippias hovorí, že ohováranie je hrozná vec, a tvrdí, že v zákonoch niet písaného trestu pre ohováračov, ako je pre zlodejov; veď predsa kradnú priateľstvo, najkrajší majetok. Potom násilie, hoci je zločinné, predsa je spravodlivejšie než ohováranie, pretože nie je tajné. STOBAIOS
§ Hlbokej a nerozvážnej úcte k starým zákonom, starým zvykom a starému náboženstvu, vďačíme za všetko zlo na svete. LICHTENBERG Georg Christoph
§ Hlúposť sa nedá eliminovať zákonom. SHAW George Bernard
§ Hnev nepozná zákon. Zato však zákon pozná hnev. SYRUS Publilius
§ Hra je to jediné, čo muži berú vážne. Preto sú pravidlá hier staršie ako všetky zákony sveta. BAMM Peter
§ Chamtiví meštiaci sú prozaicky pozitívni ľudia. Ich obľúbeným pravidlom je: každý u seba a pre seba. Oni chcú byť spravodliví podľa občianskeho zákona, ale nechcú počuť o zákonoch ľudstva a mravnosti. BELINSKIJ Vissarion Grigorievič
§ Chudobní tam musia pracovať pred tvárou majestátnej rovnosti zákona, ktorý zakazuje bohatému, rovnako ako chudobnému, spať pod mostami, žobrať na uliciach a kradnúť chleba. FRANCE Anatole
§ Idea osobného boha je len antropologický koncept, ktorý nemôžem brať vážne. Ja verím na Boha Spinozovho, ktorý sa prejavuje v zákonitej harmónii kozmickej existencie a nie na Boha, ktorý sa zaoberá konaním a osudmi ľudí. EINSTEIN Albert
§ Istý človek sa objavil pred Božím súdom: ´Pozri, Pane,´ povedal, ´zachovával som tvoj zákon, nerobil som nič nepoctivé, zlé, bezbožné: Pane, moje ruky sú čisté.´ ´Zaiste,´ odpovedal Boh, ,ale sú prázdne. FOLLEREAU Raoul
§ Je absolútne nelogické vymýšľať a schvaľovať zákony - veď tie sú na svete iba preto, aby sa obchádzali. JAVORSKÝ Vlado
§ Je len jeden spôsob, ako si uctievať Boha: plniť svoje povinnosti a konať podľa zákonov daných rozumom. LICHTENBERG Georg Christoph
§ Je odvekým zákonom, že každý muž sa musí chytiť do pasce manželstva, prilákaný vlastnou zmyselnosťou, žiadostivosťou, lakomstvom, peniazmi, strachom, lenivosťou, alebo čímkoľvek iným, ale chytiť sa. A žiadny muž sa nikdy neožení rád so svojou milenkou. CLAVELL James
§ Je to paradoxné, ale iba deti ulice dokážu najrýchlejšie pochopiť zákony džungle... JAVORSKÝ Vlado
§ Je to zákon života: len čo sa pred nami zavrú jedny dvere, otvoria sa iné. Tragédiou však je, že sa stále dívame na tie zatvorené, a nevšímame si tie otvorené. GIDE André Paul Guillaume
§ Jediný zákon, ktorý je človeku neomylne vnucovaný, je zákon prostrednosti. MORLEY Christopher
§ Jednotlivým zákonom či súboru zákonov má predchádzať zvláštny úvod, v ktorom zákonodarca dohovára občanom, aby vo veci, ktorej sa zákon týka, konali dobro a vystríhali sa zla. PLATÓN
§ Ježiš žil a zomrel nadarmo, ak sme sa od neho nenaučili riadiť náš život podľa večného zákona lásky. Všade tam, kde vládne úplná láska, Kristus je živý. GALSWORTHY John
§ Ježiš žil a zomrel zbytočne, ak sme sa od neho nenaučili usporiadať svoje životy podľa večného zákona lásky. GÁNDHÍ
§ K abecede treba dodať aj písmeno zákona! LEC S. J.
§ K vzdelanie žongléra by mala povinne patriť neznalosť fyzikálnych zákonov. LEC S. J.
§ Každá skupina má svoje nepísané zákony - štandardy predpokladaného správania sa v jednotlivých situáciách. Tieto normy udržujú konflikty medzi ľuďmi na minime, môžu však ubíjať tvorivosť. ADAIR John
§ Po svadbe netúžiť v srdci je krásne - avšak ak je to nutné, aspoň nech láska k chlapcom nikdy ťa netýra. Pozri na nemú tvár všetkých druhov: ani jediné zo všetkých zvierat neporušuje zákon a poriadok párenia. AGATHIAS Scholasticus
§ Každá udelená úľava je porušením zákona a každé privilégium je útokom na slobodu. DIDEROT Denis
§ Každý človek, čo si myslí, že zákony, ktoré sú dobré pre neho, musia platiť aj pre ostatných, je filister. FRIEDELL Egon
§ Každý zákon je zlo, pretože každý zákon je porušenie slobody. BENTHAM Jeremy
§ Každý zákon prírody je oslavnou hymnou na Božiu chválu. MITCHELLOVÁ Maria
§ Každý, kto raz vyhlásil násilie za svoju metódu, s neúprosnou zákonitosťou musí zvoliť lož za svoju zásadu. SOLŽENICYN Alexander Isajevič
§ ... kde je zákon neobmedzeným pánom a kde sú vladári sluhami zákonov, tam vidím záchranu a uskutočňovanie všetkých dobier, ktoré bohovia dali obciam. PLATÓN
§ Kde je sudcom žalobca, tam platí násilie, nie zákon. SYRUS Publilius
§ Kde nie sú zákony, tam nie sú práva, nie je istota, nie je majetok. RIEGER František Ladislav
§ Kde platia zákony džungle, tam sa to bez goríl nezaobíde. MIKA Drahoslav
§ Kde sa končí zákonnosť, začína sa tyrania. BALZAC Honoré de (Chatman)
§ Kde zákon nemá moc, tam nemá moc ľud. OVIDIUS Publius Naso (Syrus)
§ Keby na svete vládla láska, boli by všetky zákony zbytočné. ARISTOTELES
§ Keby sa museli študovať všetky zákony, nezostal by čas na ich porušovanie. GOETHE Johann Wolfgang
§ Keby som bol diktátorom, zakázal by som zákonom požičiavanie kníh. SAROYAN William
§ Keby to záviselo odo mňa, tlačové zákony by mali iba jeden paragraf: nesmie sa klamať. DEÁK Ferenc
§ Keby v starozákonnej dobách existovalo autorské právo, nemohlo by vzniknúť ani kresťanstvo, ani islam. LAUB Gabriel
§ Keď budú zákony spravodlivé, ľudia budú spravodliví. FRANCE Anatole
§ Keď hovoria úplatky, zákony im našepkávajú výslovnosť. RALIN Radoj
§ Keď hovoria zbrane, mlčia zákony a nevyžadujú, aby sa na nich čakalo, pretože ten, kto by chcel čakať, bol by postihnutý nespravodlivým trestom skôr, než by mohol požadovať spravodlivé potrestanie svojho škodcu. CICERO Marcus Tullius
§ Keď je láska unavená, nie je vyčerpaná; keď je tlačená, nerobí z donútenia; keď je ohrozovaná, nie je znepokojená, ale podobne ako príjemný ohník a horiaca fakľa dvíha sa hore a s istotou prekonáva všetky protivenstvá. Každý, kto miluje, vie veľmi dobre, čo tento zákon hovorí. sv. TOMÁŠ Kempenský
§ Keď neplatia iné zákony, platí zákon silnejšieho. MAJER Ľudovít
§ Keď sa zrodí nezákonná moc, stačí len to, aby ju zákon uznal a hneď sa z nej stane moc zákonná. FRANCE Anatole
§ Keď si raz preukázal niekomu službu, čo viac by si mohol mať? Nestačí, že si poslúchol zákony svojej povahy, bez toho, aby si čakal za to odplatu? Je to také, akoby oko požadovalo odmenu za to, že vidí alebo noha, že chodí. AURELIUS Antonius Marcus
§ Kedy prerokuje vláda nový škótsky zákon? SMEJA Julius
§ Konaj tak, že môžeš chcieť, aby sa tvoja zásada stala všeobecným zákonom! KANT Immanuel
§ Kráčať spolu s povahou vecí je najväčším dielom zákonodarcu. BOLÍVAR Símon
§ Krajanský zákon - Keby aj Slovensko plaché bolo veľké ako Čína, aj tak by Slováci boli len väčšinová menšina. KASARDA Štefan
§ Kráľ je živý zákon. AURELIUS Antonius Marcus
§ Krása je vyjadrením tajomných prírodných zákonov, ktoré by nám bez nej zostali navždy skryté. GOETHE Johann Wolfgang
§ Krása má svoj vlastný osud a napĺňa ho bez ohľadu na zákon a tradície. HOUGHTON Claude
§ Krátky čas tohto života treba prežiť podľa zákona večného života. THOREAU Henry David
§ Kríž ťa nenúti, aby si si odopieral potešenie, ale aby si podriadil potešenie Božej vôli. Aby si si ho doprial a prežíval v poslušnosti k jeho slovu a zákonu. CANTALAMESSA Raniero
§ Kto chce svojou starostlivosťou urobiť ľudí lepšími, musí sa pokúsiť o schopnosť zákonodarnú... Vzdelaný a ušľachtilý človek je akoby zákonom sám sebe. ARISTOTELES
§ Kto je filozof? Človek, ktorý sa stavia proti zákonu prírodu, proti zvyku rozum, proti mienke svedomie a proti bludu svoj úsudok. CHAMFORT
§ Kto je prísnejší ako zákony, je tyran. CLAPIERS Luc de, markíz z Vauvenargues
§ Kto nepozná zákony, pripravuje sa o potešenie ich porušovať. GENET Jean
§ Kto stanoví zaľúbencom zákon? Láska sama je najvyšším zákonom. BOETHIUS Anicius Manilus Torquatus Severius
§ Kto žije podľa prírodných zákonov, stane sa šťastným. Kto ich posudzuje, nešťastným. KONFUCIUS
§ Láska je zákon vesmíru. TESÁKOVÁ Jana
§ Láska má svoje zákony rozvoja, svoje vekové obdobia, tak ako ľudský život. Má svoju nádhernú jar, svoje horúce leto, nakoniec jeseň, ktorá pre jedných býva teplá, svetlá a plodná, pre iných chladná, sychravá a neplodná. BELINSKIJ Vissarion Grigorievič
§ Láska nevytvára žiadne zákony, ale všetky ruší. UNDSETOVÁ Sigrid
§ Lekárska veda je moja zákonitá manželka a literatúra je moja milenka. Keď sa mi zunuje jedna, strávim noc s druhou. ČECHOV Anton Pavlovič
§ Len zákon nám môže dať slobodu. GOETHE Johann Wolfgang
§ Ľud má bojovať o zákon ako o hradby. HERAKLEITOS z Efezu
§ Ľudia dneška, presvedčení, že sú vo všetkom sebestační, veľmi ľahko zabúdajú na Božie zákony, a pozbavení duchovného slnka riskujú, že zostanú pochovaní v dobe ľadovej. Bl. JÁN XXIII.
§ Ľudia sa našťastie neriadia zákonmi geometrie. Sú si rovní bez toho, aby boli rovnakí. BUTULESCU Valeriu
§ Ľudia si musia pomáhať, to je zákon prírody. La FONTAINE Jean
§ Mal by byť vydaný zákon, že nudní rečníci budú povinní predniesť svoj prejav v stoji na jednej nohe. RANSTNER Gerhard
§ Máme už zákony na ochranu zlodejov a vrahov. Nemali by sme už konečne prijať zákony na ochranu slušných ľudí? PALKO Marián
§ Manželstvo je jediné otroctvo povolené zákonom. MILL John Stuart
§ Manželstvo je jedinou zákonnou zmluvou, čo odstraňuje medzi stranami všetky zákony, chrániace práve ten pomer, ku ktorému sa vzťahuje. SHAW George Bernard
§ Manželstvo je spojenie muža a ženy a spoluúčasť v celom živote, zdieľanie božského aj ľudského zákona. HORATIUS Flaccus Quintus
§ Manželstvo je spojenie muža a ženy a spoluúčasť v celom živote, zdieľania božského i ľudského zákona. MODESTINUS Herennius
§ Medicína je mojou zákonnou manželkou a literatúra je mojou milenkou. Vždy keď ma jedna omrzí, strávim noc s druhou. ČECHOV Anton Pavlovič
§ Medzi dvomi ľuďmi nech platí pre vzájomné dobro tento zákon: Jeden aby zabudol, čo dal, a druhý aby nikdy nezabudol že niečo dostal. SENECA
§ Milovať rodičov je prvým zákonom prírody. VALERIUS Maximus
§ Naše zákony akoby vychádzali zo zákona schválnosti... MIKA
§ Mocný národ môže byť len tam, kde sa uplatňujú zákony ľudu. SYRUS Publilius
§ Modlitba je prosba, aby boli prírodné zákony zrušené v prospech jediného žiadateľa, ktorý sám priznáva, že toho nie je hodný. BIERCE Ambrose Gwinnett
§ Morálka má tiež svoj zákon tiaže; podlý stúpa nahor, dobrých zákon viaže. KÄSTNER Erich
§ Mravné zákony sa menia podľa miesta a času. Pre niektorých je to zámienka, aby nedodržali ani jeden. BLAGA Lucian
§ Na tomto svete je všetko náhoda, za predpokladu, že tak voláme tú zákonitosť, ktorú nepoznáme. FONTENELLE Bernard
§ Načo brániť ľuďom umierať, ak smrť je normálnym a zákonitým koncom každého? Čo z toho, ak nejaký trhovec alebo úradník prežije zbytočných päť, desať rokov? ČECHOV Anton Pavlovič
§ Načo sú zákony tam, kde jedine peniaze vládnu. PETRONIUS Gaius Arbiter (Lucretius)
§ Nadmerné šťastie sa riadi rovnakými zákonmi ako nadmerná bolesť. BALZAC Honoré de
§ Náhoda - neodvratný jav, spôsobený činnosťou nezmeniteľných prírodných zákonov. BIERCE Ambrose Gwinnett
§ Najbežnejším zdrojom práva je diera v zákone. KOZEL Roman
§ Najslabšie autority takmer zákonite používajú najsilnejšie slová. PROCHÁZKA Jan
§ Naliehavosť sa neriadi zákonom; Naliehavosť nemá zákon. SYRUS Publilius
§ Naše zákony akoby vychádzali zo zákona schválnosti... MIKA Drahoslav
§ Nato, aby ste žili mimo zákon, musíte byť čestní. DYLAN Bob
§ Návrh zákona o strete záujmov, ktorý predkladá dočasná vláda, je ako ušitý na Černákovu mieru. DYCH Ján
§ Neexistuje dôvod domnievať sa, že zákon prírody prejavuje viac priazne človeku, ako prejavoval ichtyosaurom a pterodaktylom. WELLINGTON Wellesley Arthur
§ Nech je zákon hrozný, a všetko sa znova dá do poriadku. DANTON Georges Jacques
§ Nemenný zákon - Ak chcete robiť poriadok, musíte najprv spraviť neporiadok! JAVORSKÝ Vlado
§ Nemožno povedať, kde sa končí zákon a kde sa začína pravda. BAER Arthur "Bugs"
§ Nepísaným zákonom francúzskej zdvorilosti je, že mrzutý obličaj je urážlivý nemravný a najťažšia prekážka akéhokoľvek úspechu. GALLIENE Richard le
§ Nepotrebné zákony oslabujú potrebné. GRACIÁN Baltasar y Morales
§ Nepoznám žiadny natoľko účinný spôsob na zrušenie zlých alebo nepríjemných zákonov, ako je ich prísne dodržiavanie. GRANT Hiram Ulysses Simpson
§ Neverím v zákon nenávisti! STONE Irving
§ Neznalosť zákona neoslobodzuje od zodpovednosti. Ale znalosť často. LEC S. J.
§ Neznalosť zákona nezbavuje zodpovednosti. Znalosť však často. MASARYK Tomáš Garrique
§ Nežiadame od kresťana, aby vôbec neporušoval kresťanský zákon; požadujeme od neho, aby vedel, že ho porušuje, ak ho porušuje. BENDA Julien
§ Nič nie je protizákonné, ak sa to rozhodne urobiť sto obchodníkov a tak je to na celom svete. YOUNG Andrev
§ Nie je morálnejší voľný zväzok dvoch milencov, ktorí sa majú radi ako zákonitý zväzok dvoch bytostí bez lásky? FEYDEAU Georges
§ Niektoré naše zákony sa nerodia z rozumu, ale z ducha doby. MACHATA Pavol
§ Niektoré veci možno ľahšie uzákoniť ako ospravedlniť. CHAMFORT
§ Nijaká moc nesmie platiť viac, ako zákony! CICERO
§ Nikde na svete sa nenájde národ takých surových a drsných mravov, aby sa v jeho mysli neujala nejaká predstava o bohoch. Mnohí síce majú o bohoch zvrátené predstavy - zapríčinila to skazenosť mravov - no i tak všetci veria, že jestvuje nejaká božská sila, nejaká božská bytosť. A táto predstava nevznikla na základe akejsi ústnej či inej dohody medzi ľuďmi, túto predstavu neutvrdzujú v ľuďoch nijaké nariadenia ani zákony. CICERO Marcus Tullius
§ Novátor má nepriateľov medzi tými, ktorí sa uspokoja so starými zákonmi a má len váhavých obhajcov v tých, ktorí dúfajú, že novými zákonmi získajú. MACHIAVELLI Niccolo
§ Novelizácia trestného zákona (l. HLAVA) - Ak pohlavár po hlave ti tresne, namôjdušu, už to bude trestné! ROJČEK František
§ Novú vládu neupevňuje iba sila; upevňujú ju dobré zákony. TOCQUEVILLIE Alexis
§ Nula nie je obyčajné nič. Je to nič opierajúce sa o železný zákon svojej nevyhnutnosti. LAUB Gabriel
§ Nutnosť určuje významným i bezvýznamným ich životný údel podľa rovnakého zákona. HORATIUS Flaccus Quintus
§ O láske sa hovorí, že je to vrtošivý a neovládateľný cit, ktorý prichádza ako choroba, ale aj ona má, tak ako -všetko, svoje zákony a príčiny. GONČAROV Ivan Alexandrovič
§ O ľudskej ríši - Aké čudné živočíšne zákony: tam sú často aj barani na koni. ROJČEK František
§ Obetovať svoj život, svoje šťastie, je vždy len smutnou a výnimočnou nutnosťou, nie však naplnením večného zákona životného. RUSKIN John
§ Odporoval zákonom chémie. Jeho zásady sa rozpúšťali v kyslom víne... MACH Vlado
§ Okienko satirickej histórie - Kráľovstvo za koňa, volal kráľ úbohý, bez moci zákona nevládal na nohy. Keď už bol na koni a ďalej o pár siah, zariadil darcovi kráľovstvo v nebesiach. HARING Vojto
§ Osud je opakom prírodného zákona. Prírodný zákon môžeme skúmať a využiť, osud nikdy. WITTGENSTEIN Ludwig (Tuwim)
§ "Osud" - to je niečo nezákonného, niečo mystického. STALIN
§ Panovník nestojí nad zákonmi, ale zákony nad panovníkom. PLINIUS Gaius Secundus
§ Parlament je jediné miesto, kde je hlúposť chránená zákonom. RUSNÁK Zdeno
§ Počas vojny neplatia zákony. CICERO Marcus Tullius
§ Počítaj so životnými zákonmi, ale vždy buď pripravený aj na výnimky. KIPLING Joseph Rudyard (Kinsey)
§ Pod povrchom udalostí, kde zákonite víťazí dravosť nad tichosťou, sebectva nad láskou, žije skutočná pravda, ktorá raz prelomí tento povrch a definitívne zaujme všetky priestory. PORUBČAN Jozef
§ Podstatou všetkých zákonov je - nerob inému, čo nechceš, aby robili tebe. Je to najvnútornejší zmysel správania. MAHÁBHÁRATA
§ Poisťovníctvo je vlastne zákonom schválený hazard. HEINLEIN Robert A.
§ Pokiaľ bude základom spoločnosti bezprávie, bude aj úlohou zákonov, aby ho bránili a udržovali. FRANCE Anatole
§ Pokiaľ sa matematické zákony vzťahujú na skutočnosť, nie sú presné, pokiaľ však sú presné, nevzťahujú sa na skutočnosť. EINSTEIN Albert
§ Pokrok je možný jedine vtedy, keď sa inteligentne porušujú zákony. BARLOG Boleslaw
§ Politická ekonómia je zákonník úžerníctva. BLANQUI Louis
§ Politický zákon - Odjakživa ťahy opozície smerujú na vládne pozície. JANOV Ľubomír
§ Pomôž kamarátovi v nešťastí. Nechci byť lepší na úkor druhého. Nešpekuluj a rob. Na dobrého človeka spomínaj v dobrom. Nie je to veľa. Ale tie zákony sú neúprosné. A určujú charakter ľudí. A tiež vzťahy medzi nimi. ŠUŠKIN Vasilij Markovič
§ Posudzuj podľa takých zásad, o ktorých si presvedčený, že by bolo dobré, aby sa stali všeobecným zákonom. KANT Immanuel
§ Poznať zákony neznamená zapamätať si ich slová, ale pochopiť ich zmysel a význam. CELSUS Aulus Cornelius
§ Práca je zákonom nášho bytia, je živým princípom, pomocou ktorého ľudia i národy napredujú. SMILES Samuel
§ Pravá svetskosť existuje len skrz oslobodenie Kristom; ináč vládnu cudzie zákony, ideológie, modly. BONHOEFFER Dietrich
§ Právnici dávajú pozor, aby sa právo porušovalo len v medziach zákona. MIKA Drahoslav
§ Právnik: Človek kvalifikovaný pre obchádzanie zákona. BIERCE Ambrose Gwinnett
§ Pre tajomstvo platia rovnaké zákony, ako pre zverený majetok. CHAMFORT
§ Pred zákonom sú si všetci ľudia rovní. Po rozsudku to vyzerá ináč. ERHARDT Volker
§ Premýšľam, čo má zákon prísnejšie trestať: úmyselné alebo neúmyselné splodenie? LEC S. J.
§ Preto všetci slúžime zákonom, aby sme boli slobodní. CICERO Marcus Tullius
§ Pretože je horšie zákonom neveriť, ako veriť, správajme sa navonok tak, ako predpisujú. PLUTARCHOS z Chairóneie
§ Preukazujte spravodlivosť blížnemu - to môžete urobiť, či ho milujete alebo nemilujete. RUSKIN John
§ Pri pohľade na našu legislatívu ma napadá jediné: "Zákony drótovať!" GOSSÁNYI Peter
§ Pri zlých úradníkoch nepomôžu ani tie najlepšie zákony. BISMARCK Otto Eduard Leopold von
§ Priateľstvo medzi príslušníkmi opačného pohlavia je proti zákonom prírody. KOPECKÝ Miloš
§ Príliš mierne zákony sa zriedka dodržiavajú, príliš prísne sa zriedka vykonávajú. FRANKLIN Benjamin
§ Princípy slobodnej ústavy sú neodvolateľne stratené, keď zákonodarná moc je vymenovaná výkonnou mocou. GIBBON Edward
§ Pripomínam vám, znalci zákona, že slová toho, kto vo veci iného vypovedá podľa toho, čo sám počul od niekoho iného, nemôžu pri súde zavážiť. RÁMÁJANA
§ Príroda má železné zákony. BURIAN Vlasta
§ Príroda, na rozdiel od človeka, svoje zákony neporušuje. Leonardo da VINCI
§ Problém života mimo zákon je ten, že už nemáte jeho ochranu. CAPOTE Truman
§ Prostitútky sú zákonom prenasledované, avšak prostitúcia je zákonom chránená. GUITRY Sacha
§ Prvý zákon priateľstva vyžaduje, aby sme si priateľstvo hľadeli a starali sa o neho. Druhý zákon vyžaduje, aby sme boli zhovievaví, keď je prvý zákon porušený. VOLTAIRE
§ Prvým zákonom histórie je, aby sa neopovažovala tvrdiť niečo nepravdivé. CICERO Marcus Tullius
§ Reforma musí prísť zvnútra, nie zvonku. Nemožno vydávať zákony na cnosť. GIBBONS kardinál James
§ Rovnosť občanov nie je ani pred Bohom, ani pred zákonom. Tí, ktorí majú viac, sú rovnejší, než tí, ktorí prostriedky nemajú. SPAČIL Dušan
§ Rozum človeku hovorí, aby stál nad prírodou a bol meradlom všetkých vecí. Tak si človek myslí, že je schopný žiť a tvoriť proti zákonom prírody, a vytvára zmätky. ARP Jean
§ Ryby, potkany a levy majú to privilégium, že môžu žiť podľa zákonu dopytu a ponuky. Zákonom ľudského života však je spravodlivosť. RUSKIN John
§ S túžbou po poznaní pravdy je spojená akási túžba po samostatnosti; duch dobre utváraný prírodou nechce totiž poslúchať, iba takého človeka, ktorý ho svojimi radami riadi a poučuje, alebo mu podľa práva a zákonov rozkazuje v záujme všeobecného prospechu. Odtiaľ zase vyrastá veľkosť ducha a pohŕdanie pozemskými vecami. CICERO Marcus Tullius
§ Samozrejme, ani zákon, ani svetová mienka nemôže prinútiť národy, aby konali proti svojim vlastným najlepším záujmom. ALBRIGHTOVÁ Madelaine
§ Satiry, ktorým cenzor rozumie, sa zákonom zakazujú. KRAUS Karl
§ Schváľte nové zákony! - Preč s otroctvom, neslobodou, chráňte ľudí pred prírodou! MIŠANEK Andrej
§ Sila, ktorá drží mestá a ľudí pokope, je čestné zachovania zákonov. EURIPIDÉS
§ Skúsenosťou je overené, otcovia senátori, že vynikajúce zákony a príklady ušľachtilosti poctivých ľudí sa rodia zo zločinov druhých. TACITUS Publius Cornelius
§ Skutočne zákonité sú iba tie manželstvá, v ktorých vládne skutočná láska. STENDHAL
§ Sloboda je iba vtedy slobodou, ak nie je v rozpore so zákonom, inak je to iba zdanie. AJTMATOV Čingiz Torekulovič
§ Sloboda spočíva v tom, že človek je závislý na zákonoch. VOLTAIRE
§ Sloboda tlače! Máme toľko zákonov na ochranu slobody tlače, a ani jeden trochu spoľahlivý zákon na ochranu ľudí pred tlačou. TWAIN Mark
§ Sloboda, to je právo robiť to, čo dovoľujú zákony. MONTESQUIEU Charles
§ Slobodná vôľa neznamená, že človek by žil zo dňa na deň ovládaný iba svojou tápavou vôľou namiesto toho, aby sa spravoval a dal viesť životnými skúsenosťami. Zákony, ktoré usmerňujú ľudské správanie, sú také pevné a isté ako zákony platné vo svete fyzickom. STONE Irving
§ Slobodu možno vytrieť zo zbierky zákonov, ale nemožno ju vytrieť z pamäti. THUKYDIDES
§ Slovensko je jedno veľké Kocúrkovo, kde hrajú prím gangstri, ktorí zo všetkého beztrestne vyviaznu. Ľudia, ktorí poctivo pracujú a snažia sa žiť v medziach zákona, sú už pomaly smiešni. HELLER Ivo
§ Slovo má nezvyčajnú moc. Vysloviť slovo znamená tvoriť. Vysloviť je vlastne to isté, ako existovať. Hlavný zmysel Starého zákona je zjaviť moc Božieho slova, viesť k jeho pochopeniu, odovzdať ho. RUPNIK Marko Ivan
§ Slušnosť je spravodlivé konanie mimo písaného zákona. ARISTOTELES
§ So zákonmi je to ako s klobáskami. Je lepšie, ak sa nevidí, ako sa robia. BISMARCK Otto Eduard Leopold von
§ Sociálna skutočnosť je nespravodlivá, lebo zákony v nej panujúce spôsobujú že zisk a šťastie jedných sú stratou a nešťastím druhých. Fourier Francois Maria Charles
§ Sociálna závislosť určitej rasy, triedy alebo pohlavia vždy získa svoje vyjadrenie v zákonoch a politických inštitúciách príslušnej krajiny. BEBEL August Ferdinand
§ Spoločná modlitba ruženca v rodine je jedným z najúčinnejších prostriedkov priviesť rodinu, ktorá je jadrom a základom spoločnosti, k zákonu evanjelia a tak zamedziť úpadok civilizácie. PIUS XII.
§ Spravodlivosť spočíva v tom, že neprekračujeme zákony obce, ktorej sme občanmi. Teda najvýhodnejšie by človek využíval spravodlivosť, keby si pred svedkami vážil zákony (obce) a bez svedkov zákony prírody. Zákony obce sú totiž umelé, zákony prírody však nevyhnutné. Ak teda niekto poruší zákony a unikne pozornosti ľudí, ktorí ich dohodli, je ušetrený hanby a trestu; ak neunikne, nie je ušetrený. Keď však niekto poruší podľa možnosti jeden zo zákonov zrastených s prírodou, potom to zlo preňho nie je o nič menšie, ak unikne pozornosti všetkých ľudí, a o nič väčšie, ak to všetci uvidia. Neutrpí totiž škodu na základe ľudského predsudku, ale pravdy. ANTIFÓN
§ Srdce má svoje zákony pravdy, ale nie také, z ktorých by bolo možné zostaviť systematický kódex. BELINSKIJ Vissarion Grigorievič
§ Starý zákon má pravdu: niekedy padajú hrady púhym krikom. Ale púhym krikom sa nedá postaviť nič. ČAPEK Karel
§ Sú na svete veci nepostihnuteľné zákonom, ktoré nám kradnú ten najcennejší majetok: čas. NAPOLEON I. Bonaparte
§ Sú traja despotovia: zákon, zvyk a nevyhnutnosť. MENANDER
§ Sú zákony, ktoré spravujú všetky srdcia rovnako a sú pochopiteľné všetkým. MOSTOWICZ Tadeusz Dolega
§ Súcit je najvyšším zákonom ľudskej existencie. DOSTOJEVSKIJ Fiodor Michajlovič
§ Súkromný majetok nepochádza z prírody, ale buď zo starého osadenstva - tým, že ľudia kedysi dávno prišli do neobývaných končín, alebo z víťazstva - tým, že sa zmocnili svojho územia vojnou, alebo zo zákona, zo zmluvy, z dohody, z rozhodnutia lósu. Keď sa už jednotlivé časti toho, čo bolo od prírody spoločné, stali súkromným vlastníctvom, nech si každý nechá to, čo mu pripadlo. Ak si potom z toho niečo privlastní niekto iný, poruší tým právo ľudskej spoločnosti. CICERO Marcus Tullius
§ Svet by vyzeral oveľa lepšie, keby úsilie, ktoré venuje vymýšľaniu najsubtílnejších morálnych zákonov, venoval zachovávaniu tých najjednoduchších. EBNER-ESCHENBACHOVÁ
§ Svetlo rozumu žiari samo osebe a hlas svedomia hovorí dosť hlasne, aby sme spoznali Božie zákony. Naša vôľa a vnímanie sú však oslabené hriechom. Cirkev nevyhlasuje žiadnu novú morálku, len nám pripomína trvalo platné zásady. SCHÖNBORN Christoph M.
§ Sympatie budia sympatie. Na tomto zákone sa zakladá láska. MATTHEW Arnold
§ Šťastie je náročné ako zákonitá manželka. GIRAUDOUX Jean
§ Taký je nevyhnutný zákon: spoločenské nerovnosti sú nepriamo úmerné sile verejnej vrchnosti. FUSTEL de Coulanges Numa Denys
§ Tam môže byť mocný národ, kde sa uplatňujú zákony ľudu. SYRUS Publilius
§ Tam, kde je povinnosťou zbožňovať slnko, určite je zločinom skúmať zákony tepla. MORLEY John
§ To kombinácia myslenia a lásky vytvára neodolateľnú silu zákona príťažlivosti. HAANEL Charles
§ To, v čom sú všetci ľudia zajedno, treba pokladať za zákon daný prírodou. CICERO Marcus Tullius
§ Tomu, čo potrebujeme, nás najlepšie učia prírodné zákony. MONTAIGNE Michel Euquem
§ Tri základné zákony robotiky. Po prvé, robot nesmie zraniť ľudskú bytosť alebo dovoliť, aby sa jej v dôsledku nečinnosti ublížilo. Po druhé, robot musí poslúchať príkazy ľudských bytostí, okrem prípadov, keď by takéto príkazy boli v rozpore s prvým zákonom. Po tretie, robot musí chrániť svoju vlastnú existenciu, pokiaľ takáto ochrana nie je v rozpore s prvým a druhým zákonom. ASIMOV Isaac
§ Tvrdý zákon, ale zákon. ULPIANUS Domitius
§ U Rimanov zákony nemohli dôverovať otrokom, lebo otroci nemohli dôverovať zákonom. MONTESQUIEU Charles
§ Umenie je neresť. Neoženíme sa s ním zákonitým spôsobom. Znásilníme ho. DEGAS Edgar
§ Úskalia ekorevolúcie - Tento úkaz zákonitý nepripisuje náhode: Ľahšie revať na ulici, ako konať v prírode. KENDA Milan
§ V celé ľudskej histórii platí zvláštny zákon, že ľudia majú neustále snahu podceňovať svoje okolí, podceňovať svoje šťastie, podceňovať seba. CHESTERTON Gilbert Keith
§- V našom svete nič nie je viacej v súlade so zákonmi ako manželstvo, a často nič viac neodporuje šťastiu a rozumu. DIDEROT Denis
§ V obciach so zlými zákonmi spozoruješ zlé mravy. SENECA
§ V prospech občianskeho stavu pripája mravnú slobodu, ktorá jediná robí človeka skutočne pánom seba samého, lebo holý pud žiadostivosti je otroctvom a poslušnosť zákonov ktoré si ľudia sami ukladajú, je slobodou. ROUSSEAU Jean Jacques
§ V starých časoch príroda spôsobovala, že ľudia boli pokojamilovní a celý svet bol šťastný. Potom človek nadobudol vedomosti a život sa stal zložitým. Ľudstvo stratilo svoju nevinnosť. Ľudia sa sťahovali do miest a začali písať knihy. Tu vznikla všetka bieda a tu vytryskli slzy z očí filozofov. Múdry muž sa vyhýba miestam, sieti zákonov a civilizácií. Ukrýva sa v lone prírody, ďaleko od zlomyseľných úradníkov a neúspešných reformátorov sveta. Tajná múdrosť spočíva v prostom putovaní po tichých cestách zeme. Lao-c'
§ V súkromnom i verejnom živote platí rovnaký zákon - ak chceš zlepšiť život, buď pripravený ho obetovať. TOLSTOJ Lev Nikolajevič
§ V živote platí zákon: keď sa ti zatvoria jedny dvere, otvoria sa namiesto nich iné. GIDE André Paul Guillaume
§ Väčší význam majú dobré mravy ako dobré zákony. TACITUS Publius Cornelius
§ Väčšina toho, čo je spravodlivé podľa zákona, je voči prírode nepriateľské. Zákonom je stanovené pre oči, čo môžu vidieť a čo nie, pre uši, čo môžu počuť a čo nie, pre jazyk, čo môže hovoriť a čo nie, pre ruky, čo môžu robiť a čo nie, pre nohy, kam môžu ísť a kam nie, a pre myseľ, po čom môže túžiť a po čom nie. Pre prírodu nie sú o nič milšie ani o nič bližšie veci, od ktorých zákony odvracajú ľudí, ako tie, ku ktorým ich podnecujú. ANTIFÓN
§ Verejná mienka je šťastná, ak odhalí váš nezákonný pomer. Ale neodpustí vám, keď ste šťastný vy. MUŠKA Ladislav
§ Verejná mienka je vždy v predstihu pred zákonom. GALSWORTHY John
§ Viera niekedy dokáže to, čo by zákon nikdy nedokázal. MAUROIS André
§ Viete, že aj zákony džungle sa píšu zubami i nechtami? JAVORSKÝ Vlado
§ Vinník sa bojí zákona, nevinný osudu. SYRUS Publilius
§ Vládca nestojí nad zákonmi, ale zákony nad vládcom. PLINIUS Gaius Secundus
§ Vôkol nás je toľko nádherných lží, že obyčajnú pravdu musíme zákonite zanedbávať. JAVORSKÝ Vlado
§ Vôľa národa je zákonom. Pretože iba jemu prislúcha povedať: Lebo taká je naša vôľa. DESMOULINS Camille
§ Vrúcne milujúci človek si sotva uvedomuje, že ten druhý musí zákonite milovať menej. MAURIEROVÁ du Daphne
§ Všetci ľudia sú pred zákonom ľahostajní. ERCKENBRECHT Ulrich
§ Všetci sme podriadení zákonom, aby sme mohli byť slobodní. CICERO Marcus Tullius
§ Všetci úspešní muži sa zhodujú v jednej veci: veria, že veci neriadi náhoda či šťastie, ale zákonitosť; že niet slabého alebo puknutého článku v reťazi spájajúcej veci. EMERSON Ralph Waldo
§ Všetko, čo chceme uniesť, unesieme. To je zákon duchovného života. Jediná prekážka ... je strach. GOUDGE Elizabeth
§ Všetko, čo je v živote dobré, je buď nenormálne alebo nezákonné, alebo sa za to zaplatí vysoká daň. WILDE Oscar
§ Všetko, čo mi naozaj prináša potešenie, je buď nezákonné, alebo nemravné, alebo sa po tom priberá. WOOLCOTT Alexander Humphreys
§ Všetky ambície sú zákonné, okrem tých, ktoré sa šplhajú hore po trápeniach alebo dôverčivostiach ľudstva. CONRAD Joseph
§ Všetky ľudské zákony sa živia z jedného božieho; ten totiž vládne, pokiaľ chce, a stačí pre všetkých a pre všetko, ba ešte aj všetko prevyšuje. HERAKLEITOS z Efezu
§ Všetky veci v prírode pôsobia ticho. Vznikajú a nič nevlastnia. Plnia svoju úlohu a nič nepožadujú. Všetky veci konajú svoje dielo. Keď dosiahnu svoj rozkvet, vracajú sa k svojmu pôvodu. Je to naplnenie osudu, večný zákon. A poznať zákon je múdrosť. Lao-c'
§ Všetky zákony vytvorili starci a muži. Mladí ľudia a ženy chcú výnimku, starí ľudia pravidlo. GOETHE Johann Wolfgang
§ Vyfotografujete vraždu, ktorá je zákonom zakázaná, a môžete získať 'Fotografiu roka' v časopise TIME. Vyfotografujete dvoch ľudí pri sexe, ktorý nie je zákonom zakázaný, a môžu vás strčiť do žalára. FLYNT Larry Claxton Jr.
§ Vždy sa nájde v platnosti nejaký zákon, aby sa čokoľvek mohlo kedykoľvek zakázať. BATAILLE Michel
§ Za vojny neplatia zákony. CICERO
§ Základnou podmienkou dobrého života v obci je vláda zákonov, nie ľudí. ARISTOTELES
§ Zákon by mal byť taký aby nezdržoval činnosť vlády a neprinútil ju k jeho porušovaniu. NAPOLEON I. Bonaparte
§ Zákon by mal byť, krátky a skrytý. NAPOLEON I. Bonaparte
§ Zákon je kráľom všetkých smrteľných i nesmrteľných... PLATÓN
§ Zákon je len technické a nie vždy podarené vykonávanie spravodlivosti. VACHEK Emil
§ Zákon je mocný, ale núdza je ešte mocnejšia. GOETHE Johann Wolfgang
§ Zákon je najvyšší dôvod v konflikte dôvodov. ČAPEK Karel
§ Zákon je najvyšší prirodzený poriadok, ktorý prikazuje, čo sa má robiť, a zakazuje opačné konanie. CICERO Marcus Tullius
§ Zákon je poslúchať aj vôľu jedného. HERAKLEITOS z Efezu
§ Zákon je rovnaký pre všetkých trhanov. DOSSI Carlo Alberto Pisani
§ Zákon je rozum zbavený vášne. STRINBERG August
§ Zákon je ručiteľom vzájomných práv. LUTHER Martin (Lykofrón z Chalkidy)
§ Zákon je stelesnenie morálneho cítenia ľudu. BLACKSTONE William
§ Zákon je vzácny nie preto, že je to zákon, ale preto, že je v ňom právo. BEECHER Henry Ward
§ Zákon lásky je viac ako prikázaním, je výzvou ku šťastiu. HESSE Hermann
§ Zákon lásky znie - musíš milovať až do konca. Kde však je koniec? THEISS
§ Zákon lásky znie: "miluj a budeš milovaný!" Existuje aj verzia: Zlatý zákon lásky... ANDERSEN Hans Christian
§ Zákon má byť stručný, aby si ho lepšie zapamätali neskúsení. SENECA ml.
§ Zákon má: Rozkazovať, zakazovať, povoľovať, trestať. MODESTINUS Herennius
§ Zákon nie je nič iné ako jasný a z vôle bohov daný poriadok, ktorý odporúča konať čestne a zakazuje opak; Zákon nie je nič iné ako správny a z nebies vzatý rozum, ktorý prikazuje veci počestné a zakazuje opačné. CICERO Marcus Tullius
§ Zákon nie je účelom sám pre seba, ani nevytvára účely. Je predovšetkým prostriedkom, ktorý slúži tomu, čo považujeme za správne. BRENNAN Jr. William Joseph
§ Zákon sa neuspokojuje s tým, že klasifikuje a trestá zločin. On vynachádza zločin. DOUGLAS Norman
§ Zákon sebazapieravej lásky je zákonom života pre zem i nebesá. WHITEOVÁ E. G.
§ Zákon schválnosti - ak ti náhodou vypadne z úst sprosté slovo, zaručene nájde pozorné ucho... JAVORSKÝ Vlado
§ Zákon sveta káže, aby sme sa rodili a zomierali. SYRUS Publilius
§ Zákon trestá zločiny, príroda nešikovnosť. GRILLPARZER Franz
§ Zákon úspechu a vyniknutia je zákon kontrastu, to znamená, že každý je o to lepší, o čo je druhý horší. VYSKOČIL Ivan
§ Zákon vidí nahnevaného, ale nahnevaný človek nevidí zákon. SYRUS Publilius
§ Zákon vo svojej majestátnej spravodlivosti zakazuje bohatým rovnako, ako chudobným spať pod mostmi, žobrať na ulici a kradnúť chlieb. FRANCE Anatole (Maupasant)
§ Zákon zachovania hmoty určite vynašiel skupáň. SURINČÁK Ladislav
§ Zákon, ktorý nik neporušuje, je zbytočný. MIKA Drahoslav
§ Zákon, tyran ľudí, dopúšťa sa mnohých násilností proti prirodzenosti. HIPPIAS z Elidy
§ Zákonitosť života hovorí, že ak už máme naozaj všetko, chceme mať od všetkého pokoj! JAVORSKÝ Vlado
§ Zákonodarcovia a revolucionári, ktorí sľubujú zároveň rovnosť a slobodu, sú fantasti alebo šarlatáni. GOETHE Johann Wolfgang
§ Zákonom hriechu je zvyk. sv. AUGUSTÍN
§ Zákonom úspechu a vyniknutí je zákon kontrastu. To znamená, že každý je o to lepší, o čo je druhý horší. VYMAZAL František
§ Zákony - králi obcí. ALKIDAMAS
§ Zákony by nesplnili svoju úlohu, keby iba hrozili zakazovali a prikazovali... PLATÓN
§ Zákony drvia chudobných a bohatí ovládajú zákon. GOLDSMITH Oliver
§ Zákony ľudského ducha sú také nepreskúmané, že sa v nich nevyzná ani najlepší lekár, ani najskúsenejší sudca. DOSTOJEVSKIJ Fiodor Michajlovič
§ Zákony netrestajú ohováračov tak ako zlodejov, hoci nás okrádajú o najcennejší majetok - o priateľstvo. HIPPIAS z Elidy
§ Zákony prírody nemajú nič spoločné s morálkou: gravitácia nie je ani čestná, ani spravodlivá. SCHOPENHAUER Arthur
§ Zákony sa robia preto, aby silnejší nemohol všetko. HANÁK Jozef
§ Zákony sú ako hra v karty: Esá majú vždy dobrý kurz, no dolník je dobrý len mimo hry. FIELDING Henry
§ Zákony sú dané preto, aby silnejší nemohol všetko. OVIDIUS Publius Naso
§ Zákony sú na to, aby sa obchádzali. Raz sa všetci stretneme na bočných cestách. JAVORSKÝ Vlado
§ Zákony sú na to, aby zastavovali peších a nie, aby bránili v jazde kočiarom. FIELDING Henry
§ Zákony sú pavučiny, cez ktoré prejdú veľké muchy, a kde zostanú malé. BALZAC Honoré (Montesquieu)
§ Zákony sú pominuteľné, ale svedomie je večné. LUTHER Martin
§ Zákony treba vykladať zhovievavejšie, aby sa zachoval ich účel. CELSUS Aulus Cornelius
§ Zákony vo svojej majestátnej rovnoprávnosti zakazujú spať pod mostom, žobrať na verejnosti a kradnúť chlieb - rovnako bohatým ako chudobným. MAUPASSANT Guy
§ Zákony zaväzujú všetkých obyvateľov štátu rovnakým spôsobom, a to bez ohľadu na ich stav, postavenie a pohlavie. VEĽKÝ Fridrich
§ Zákony, zdá sa, nechápete, s digestami nič nezmôžete / v spisoch sčítaní ste pramálo, v novelách aj šteňa by sa lepšie vyznalo / a predsa hodnosť učencov krášli vaše aký to divný čas! a aké mravy! (V znalosti nariadení vás prirovnám k hlupákom, s neurobíte nič, zákonník poznáte slabo, v novelách ste slepí ako šteňatá, napriek tomu z vás urobili doktorov, ó časy, ó mravy!) CICERO Marcus Tullius
§ Zbabelosť je prinútiť samého seba prepočuť mravný zákon. HORANSKÝ Miloš
§ Zlé zákony sú najhorším druhom tyranie. BURKE Edmund
§ Zločin je nákazlivý. Ak vláda porušuje zákony, vyvoláva opovrhovanie zákonom. BRANDEIS Louis Dembitz
§ Zo všetkých našich zákonov najlepšie funguje zákon schválnosti. MACHATA Pavol
§ Zrušiť priestupok znamená zrušiť zákon. DIDEROT Denis
§ Zvieratá dodržiavajú prírodné zákony, človek nie. VÁGNER J.
§ Zvolili sme si múdrych poslancov, ale prečo prijímajú také hlúpe zákony?! PALKO Marián
§ Ženy sú tie, ktoré hneď volajú policajta, ale o zákone nechcú ani počuť. FONTANE Theodor
§ Žiadna moc nesmie platiť viac ako zákony. CICERO Marcus Tullius
§ Žiť pre iných nie je len zákon povinnosti, ale aj zákon šťastia. FONTENELLE Bernard
§ Život a umieranie patria k prírode, život k tomu, čo je pre ľudí užitočné, umieranie k tomu, čo je neužitočné. Užitočné veci, ak sú určené zákonom, sú putami prírody, ak sú určené prírodou, sú slobodné. ANTIFÓN
§ Život má vždy viac prípadov, ako si vie zákonodarca predstaviť. BLÜM Norbert


Autorom tejto stránky je Milan Zemčák

mailový kontakt: zemcak@vmnet.sk

Posledný dátum úpravy :


Posledný dátum úpravy : TOPlist